Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2019

Årets Fondbolag

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2018 fortsatte fondspararna att visa på ett starkt intresse för att spara i fonder. På grund av årets svaga aktiemarknadsutveckling var dock den totala fondförmögenheten lägre än föregående års högstanivå och vid årets slut uppgick den till 3978 miljarder. Intresset för indexfonder var fortsatt stort då indexfonder uppvisade stora nettoinsättningar trots ett sammanlagt nettoutflöde från aktiefonder. Penningsmarknadsfonder och blandfonder dominerade i övrigt nettoinflöde.  

Fondmarknaden

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag relativt stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 3978 miljarder kronor vid utgången av 2018, vilket dock innebär att fondkapitalet minskat med 40 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Men undantaget 2017 är detta den största fondförmögenheten i Sverige som uppmätts vid ett årsskifte. Mer än hälften av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 2258 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten under 2018 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde den fortsatt minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 300 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 89 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och hedgefonder med fokus på läkemedel och bioteknik. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Highcharts loading....

Nettosparande under 2018

Under 2018 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för att spara i fonder och det svenska nettosparandet i fonder ökade med 54,4 miljarder kronor (Figur 3.2). Penningmarknadsfonder och blandfonder visade störst nettoinflöden av alla fondkategorier, med 25,7 respektive 24,6 miljarder kronor i nettosparande. Även obligationsfonder uppvisade ett positivt nettosparande på 12,6 miljarder. Däremot visade både hedgefonder och aktiefonder på ett negativt nettosparande under året på 1,2 respektive 6,8 miljarder (Figur 3.3). Inom aktiefonder skedde nettoutflöden från bland annat Sverigefonder och Europafonder. Däremot uppvisade Globalfonder ett positivt nettoinflöde på 39 miljarder. Indexfonder visade sig fortsatt intressanta under 2018, och uppvisade nettoinsättningar på närmare 23 miljarder trots ett sammanlagt nettoutflöde från aktiefonder.

Highcharts loading....

Fondernas avkastning

Den fondkategori som haft den högsta avkastningen under 2018 var Läkemedel med 7,3 procent i avkastning. Även Investment Grade USA (USD) och Investment Grade Global (USD) ligger i topp med 7,0 procent respektive 6,4 procent i avkastning under 2018 (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2018 haft lägst avkastning återfinns bland annat Tyskland, Energi och Europa små och medelstora. Sett till den senaste treårsperioden är det däremot kategorierna Brasilien, Ryssland och Latinamerika som hade den högsta avkastningen. Bioteknik, Fond-i-hedgefond och CTA kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2018 till totalt sett omkring 4300 fonder.

Highcharts loading....
Highcharts loading....
Figur 3.5

Topp fem i respektive kategori

Fondkategorier med högst avkastning, 2018
 1. Läkemedel
 2. Investment Grade USA, USD
 3. Investment Grade Global, USD
 4. Ny teknik
 5. High Yield Global, USD
Fondkategorier med högst avkastning 2016-2018
 1. Brasilien
 2. Ryssland
 3. Latinamerika
 4. Ny teknik
 5. Norge
Fondkategorier med lägst avkastning 2018
 1. Tyskland
 2. Energi
 3. Europa, små och medelstora
 4. Europa, enskilda länder
 5. Japan, små och medelstora
Fondkategorier med lägst avkastning 2016-2018
 1. Bioteknik
 2. Fond-i-hedgefond
 3. CTA
 4. Global makro
 5. Korta räntor, SEK

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

 

Fonderna genomgår först ett kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorer som påverkar betyget är framförallt avkastning, risk och avgifter. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsidesrisken, det vill säga risken att fonden ska minska i värde. Den kvantitativa genomgången av fonderna följs av en utvärdering av kvalitativa faktorer. Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder inom samma kategori är optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god strategi men utan goda resultat.

Analysprocess

1. Val av fonder som ingår i analysen
Fondanalysen omfattar fonder som är tillgängliga för Söderberg & Partners kunder via fondförsäkringar, Nordnet, Pensionsmyndigheten och Nordic Fund Market (Nasdaq OMX).

2. Kvantitativ analys
Basen i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidesrisken.

3. Kvalitativ analys
Genom möten med förvaltare samt karaktäriseringsformulär skapas en djupare bild av fondernas verksamhet som integreras i analysen.

4. Betyg, portföljförslag och Top Picks
Betygssättningen utförs utifrån en sammanvägning av den kvantitativa och kvalitativa analysen.

Vår analys jämfört med andra metoder

Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. En viktig skillnad är kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Exempelvis, en fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares skicklighet påverkas naturligtvis i hög grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig fondförvaltare.

Vinnare

Årets Fondbolag 2018

SPP utses till Årets fondbolag 2018. Bolaget har en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder har valts till Top Picks under året. SPP tar dessutom god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut och en stor andel av bolagets fonder har belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Kontakta oss