Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2019

Årets Livförsäkringsbolag

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Livförsäkringsbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Vi närmar oss ett intressant läge för livbolagen. Kommer marknadsräntorna kunna stiga utan att aktiemarknaderna sjunker kraftigt? En stark konjunktur och låga räntor har bidragit till växande bolagsvinster, men en stabil inflation och stabila inflationsförväntningar har satt igång räntehöjningar som gör det svårare att motivera de höga aktievärderingarna. År 2018 har livbolagens återbäring till spararna börjat sättas på prov. Om aktiemarknaden får en ny sättning framöver samtidigt som marknadsräntorna fortsätter stiga uppåt skulle detta kunna fortgå. Stigande räntor är dock bra för livbolagens finansiella styrka, samt gör det lättare för bolagen att fullfölja sina garantiåtaganden. Det blir spännande att följa hur livbolagen hanterar orosmolnen.

Livförsäkringsmarknaden

Historisk sett har nästan allt pensionssparande varit placerat i traditionella livförsäkringar (därav namnet traditionella), som kan liknas vid blandfonder med en viss garanti. Bolagen har dessutom varit ömsesidiga, vilket innebar att vinster och förluster i försäkringsrisker, såsom livslängd och omkostnader, har delats av försäkringstagarna. I dag finns även vinstutdelande livbolag som delar vinst och avkastning med ägare om bolaget presterar bra. I och med att de flesta av livbolagen har funnits under en lång tid är det förvaltade kapitalet i dessa bolag stort och utgör dessutom en betydande del av det totala sparkapitalet i Sverige.

Under det senaste decenniet har marknaden dock förändrats. Flera livbolag har sänkt sina garantiräntor och flera har stängt för nyteckning som en följd av det låga ränteläget och osäkerhet kring framtida regleringar. Några bolag har också gjort om sina traditionella försäkringar till vad vi kallar premiegarantiprodukter, vilket är förklaringen till att de samlade förvaltningstillgångerna sjunkit. Det är produkter där spararna inte tillhör ett kollektiv med mer eller mindre statisk allokering som i traditionell försäkring, utan där allokeringen beror på spararens individuella riskmöjlighet och ålder. De senaste åren har flera livbolag även sänkt garantinivån, det vill säga att inbetalade premier inte längre garanteras till 100 procent.

Highcharts loading....

Om livbolagsförvaltning

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och där spararna tillhör ett gemensamt kollektiv. Störst bland dessa bolag är Skandia, Folksam, SEB Gamla Liv och KPA som förvaltade 445, 183, 175 respektive 173 miljarder kronor vid senaste årsskiftet.

Om utvecklingen är bra kan spararen få en högre utbetalning än den garanterade, så kallad återbäring. Ungefär hälften av bolagen jämnar ut fördelningen av återbäringen över tid, så att de tidvis har överskott eller underskott gentemot de åtaganden de har till spararna. Resterande bolag fördelar ut all avkastning direkt till spararna, utan dämpning. Den utjämnade tilldelningen görs med hjälp av återbäringsräntan. Motsvarande ränta för de bolag som fördelar ut avkastningen direkt till spararna, utan dämpning, kallas avkastningsränta.

Highcharts loading....

Vår analys

Vår livbolagsanalys omfattar bolagen AMF (premier inbetalda före 2014-01-01), Handelsbanken, Folksam, KPA, Länsförsäkringar (två stycken bestånd, Nya Trad och Gamla Trad), Nordea, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring och Skandia. Livförsäkringsbolagens förväntade avkastning simuleras och bolagen betygssätts med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Tillsammans med historisk prestation översätts utfallet till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas även livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

 

För att bedöma varje livbolags framtida återbäringsränta utgår vi ifrån ett stort antal simuleringar av varje livbolags framtida avkastning, finansiella styrka och återbäring. Vi tar hänsyn till livbolagens policy för hur de ska dela ut återbäring och placera sina tillgångar och vi bevakar hur de faktiskt gör. De viktigaste faktorerna som påverkar bolagens framtida återbäring förklaras nedan.

Avkastningen på placeringstillgångarna är den huvudsakliga källan till återbäring. I analysen antar vi att alla livbolag är lika duktiga på att investera i respektive tillgångsslag, exempelvis aktier och räntor, men vi skiljer på deras tillgångsfördelning. Baserat på ett historiskt och långsiktigt perspektiv, är det generellt bättre för spararen med en högre andel aktier eftersom de i genomsnitt förväntas avkasta 4 till 5 procent mer per år än räntebärande placeringar. Hur stor andel aktier livbolagen har vid varje enskild tidpunkt beror på deras strategi och finansiella styrka (solvens). Vi antar därför att livbolagen inte alltid kommer att behålla dagens tillgångsallokering utan utgår ifrån att den kommer att förändras utifrån marknadens utveckling. Ju högre solvens, desto högre andel aktier, upp till gränsen för vad som är rimligt utifrån bolagets strategi.

 

Analysprocess livförsäkringsbolag

 1. Balansräkning
  Bolagets balansräkning justeras utifrån prognos för premier, utbetalningar samt kostnader

 2. Justerad balansräkning 
  Utifrån den justerade balansräkningen inklusive avkastning och återbäring beräknas en ny solvens och konsolidering.

 3. Solvens 
  Bolagets solvens bestämmer andelen aktier och andra riskfyllda tillgångar under perioden vilket avgör bolagets tillgångsallokering. 

 4. Tillgångsallokering 
  Utifrån tillgångsallokeringen simuleras bolagets avkastning för varje period. 

 5. Återbäringsränta 
  Avkastningen förändrar bolagets konsolidering. Den nya konsolideringen, tillsammans med bolagets konsolideringspolicy och målkonsolidering, resulterar i en beräknad återbäringsränta till spararna. 

Solvens är det viktigaste måttet på finansiell styrka och det beskriver hur mycket tillgångar bolaget har i förhållande till sina garanterade åtaganden. Solvensen beror på ett antal faktorer, bland annat avkastning och utfästa garantier, men även på insättningar och uttag i form av pensionsutbetalningar och flyttat kapital.

Den kollektiva konsolideringen är livbolagets tillgångar i förhållande till bolagets åtaganden, inklusive återbäringen. Är konsolideringen hög kan man förvänta sig att bolaget successivt kommer att minska sin buffert och hålla en högre återbäringsränta än den faktiska avkastningen på investeringstillgångarna. Vid ett underskott i konsolideringen behöver livbolaget istället använda en del av sin framtida avkastning för att bygga upp sin buffert. I värsta fall kan bolaget behöva göra ett så kallat återtag, det vill säga ta tillbaka en del av den fördelade återbäringen. Historiskt har bolagens konsolidering gått ned vid börsfall och efter börsuppgångar har deras överskott varit omfattande. Beslut om nivå på återbäring, och inom hur stora intervall bolagen tillåter konsolideringen att variera, är en del av bolagens återbäringsstrategi.

I vår analysmodell simulerar vi med hjälp av dessa parametrar vilken avkastning bolagen skulle ge sina sparare vid ett stort antal möjliga marknadsscenarier. Betyg sätts sedan utifrån bolagets genomsnittliga avkastning till spararna i denna simulering jämfört med hur en vanlig blandfond, utan buffert och garanti, skulle avkasta vid samma marknadsscenarier. I betyget väger vi även in vilken avkastning bolagen har gett till sina sparare historiskt, även detta relativt avkastningen för en jämförbar blandfond.

Analysmetoden inom hållbarhetsanalysen bygger på en kartläggning av livbolagens hållbarhetsarbete. Utifrån kartläggningen har vi identifierat tre perspektiv, som anses viktiga för att bedöma och jämföra bolagens hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt processer för hållbara investeringar. Det sammanvägda betyget är ett likaviktat betyg av ovanstående perspektiv.

Våra betyg

Vi närmar oss ett intressant läge för livbolagen. Kommer marknadsräntorna kunna stiga utan att aktiemarknaderna sjunker kraftigt? Det vore en stor lättnad. Om marknadsräntorna fortsätter stiger framöver är det bra för livbolagens finansiella styrka, eftersom skulderna oftast har längre duration än tillgångarna och därmed är räntekänsligare. Livbolagens finansiella styrka är överlag god och därför klarar de flesta livbolagen av att ta risk i sina portföljer utan att riskera att bli insolventa.

Livbolag i sämre finansiell ställning matchar durationen på tillgångar och skulder för att skydda sig mot ränterisk, och påverkas därför inte i samma utsträckning av ränteförändringar. Gemensamt för alla livbolag är självklart fortfarande att värdet på räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntor ökar. Det gör att räntekänsliga livbolag måste vara återhållsamma med att betala ut överskottet till spararna för att slippa att riskera återtag. Snittet för återbäringsräntorna var under 2018 högre än medelavkastningen för de livbolag som tillämpar återbäring med dämpning, vilket resulterade i att den genomsnittliga konsolideringsgraden sjönk under året. Många av livbolagen är fortsatt finansiellt starka, men under årets sista kvartal valde ändå majoriteten av bolagen som tillämpar återbäring med dämpning att sänka återbäringsräntan.

Många av livbolagen är fortsatt finansiellt starka, men under årets sista kvartal valde ändå majoriteten av bolagen som tillämpar återbäring med dämpning att sänka återbäringsräntan

År 2018 inleddes med att utvecklingen på aktiemarknaderna föll tillbaka, främst beroende på ökad inflationsoro i USA, för att sedan återhämta sig och under en längre period utvecklas väl. Men då året avslutades med att aktiemarknaderna störtdök, till stor del orsakat av politisk oro och rädslan för handelskrig, utvecklades världens aktiemarknader dåligt överlag. I slutändan föll världsindex 2,8 % räknat i svenska kronor och Stockholmsbörsens utveckling för helåret slutade på -4,91 %. Räntorna på svenska statsobligationer sjönk något under året och svenska ränteindex utvecklades svagt positivt. Under sista kvartalet 2018 höjde Riksbanken styrräntan för första gången sedan 2011, medan den amerikanska centralbanken höjde styrräntan hela fyra gånger under året. På grund av den tilltagande tillväxtoron förväntas dock Riksbankens nästa räntehöjning ske tidigast under andra halvåret av 2019 och den amerikanska centralbanken förutspår ett färre antal räntehöjningar än vad som tidigare meddelats.

Skulle den svenska aktiemarknaden få en ny sättning samtidigt som de svenska marknadsräntorna stiger mer kan livbolagens återbäring till spararna fortsätta sättas på prov. Oron som varit på den svenska bostadsmarknaden kan såklart också komma att påverka livbolagens fastighetsportföljer. Det återstår att se hur livbolagen hanterar orosmolnen. I livbolag som är diversifierade med olika typer av alternativa tillgångar är sannolikheten lägre att spararna får låg eller negativ återbäring framöver. Flera av livbolagen har dock fortsatt hög konsolidering vilket fungerar som en dämpande kudde på kort sikt.

Figur 1.3 (Söderberg & Partners)

Betyg per 31/12-2019

Så läser du färgkoderna

Gröna betyg

 

Placeringshorisont, 5 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Placeringshorisont, 20 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Totalt finansiellt betyg
 • AMF
 • Folksam
 • SEB Gamla
 • Skandia
Hållbarhet
 • AMF
 • Länsförsäkringar Nya

Gult betyg

 

Placeringshorisont, 5 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Placeringshorisont, 10 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Placeringshorisont, 20 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Nya
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Totalt finansiellt betyg
 • KPA
 • Länsförsäkringar Nya
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Hållbarhet
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
 • Skandia

Rött betyg

 

Placeringshorisont, 5
 • Handelsbanken
Placeringshorisont, 10 år
 • Handelsbanken
Placeringshorisont, 20 år
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Totalt finansiellt betyg
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Hållbarhet
 • KPA
 • SEB Gamla
 • SEB Pension & Försäkring
Vinnare

Årets Livförsäkringsbolag 2018

Skandia utses till årets livförsäkringsbolag då de under 2018 har levererat en relativt god avkastning på sina tillgångar i ett svårt marknadsklimat. Bolaget har genomgående belönats med grönt betyg under året tack vare sin finansiella styrka och diversifierade portfölj.

Kontakta oss