Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2020

Årets Fondbolag

SPP Fonder utses till Årets fondbolag 2019. Bolaget hade en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder valdes till Top Picks under året. SPP är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2019 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för att spara i fonder och den totala fondförmögenheten nådde vid årets slut den nya högstanivån på 5 055 miljarder. Intresset för indexfonder var större än någonsin då hela 98,9 procent av det totala nettoinflödet i aktiefonder gick till indexfonder. Aktiefonder (främst Globalfonder) tillsammans med obligationsfonder dominerade i övrigt nettoinflöde.

Fondmarknaden

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag relativt stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 5 055 miljarder kronor vid utgången av 2019, vilket innebär att fondkapitalet ökat med 1 077 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Detta är också den största fondförmögenheten i Sverige som uppmätts vid ett årsskifte. Mer än hälften av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 3 065 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten under 2019 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde fortsatt den minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 200 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 95 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och hedgefonder med fokus på läkemedel och bioteknik. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Highcharts loading....

Nettosparande under 2019

Under 2019 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för sparande i fonder och det svenska nettosparandet i fonder ökade med 127,3 miljarder kronor (Figur 3.2). Obligationsfonder och aktiefonder visade störst nettoinflöden av alla fondkategorier, med 60,0 respektive 54,6 miljarder kronor i nettosparande. Inom aktiefonder skedde störst nettoutflöden från Europafonder (9,9 miljarder) och Nordenfonder (8,9 miljarder), men nettouttagen var även stora från Sverige & Global (6,7 miljarder) samt Nordamerika (5,7 miljarder). Likt föregående år uppvisade dock Globalfonder ett positivt nettoinflöde på 79,7 miljarder. Även indexfonder visade sig fortsatt intressanta under 2019, och stod för hela 54 miljarder av det totala nettosparandet i aktiefonder. Likaså blandfonder och penningmarknadsfonder uppvisade ett positivt nettosparande på 15,1 respektive 2,8 miljarder. Däremot hade hedgefonder ett nettoutflöde om 7,0 miljarder (Figur 3.3).

Highcharts loading....

Fondernas avkastning

Den fondkategori som hade den högsta avkastningen under 2019 var Ädelmetaller med hela 51,6 procent i avkastning. Även Ryssland och Ny teknik ligger i topp med 40,5 procent respektive 40,2 procent i avkastning under 2019 (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2019 haft lägst avkastning återfinns bland annat Marknadsneutral, Realobligationer SEK och Korta räntor SEK. Sett till den senaste treårsperioden är det däremot kategorierna Ny teknik, Kina och Sverige små och medelstora som hade den högsta avkastningen. Energi, CTA och Marknadsneutral kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2019 till totalt sett omkring 4 200 fonder.

Highcharts loading....
Highcharts loading....
Figur 3.5

Topp fem i respektive kategori

Fondkategorier med högst avkastning, 2019
 1. Ädelmetaller
 2. Ryssland
 3. Ny teknik
 4. Sverige, små och medelstora
 5. Schweiz
Fondkategorier med högst avkastning 2017-2019
 1. Ny teknik
 2. Kina
 3. Sverige, små och medelstora
 4. Konsumentvaror
 5. Fastighetsbolag, övriga
Fondkategorier med lägst avkastning 2019
 1. Marknadsneutral
 2. Realobligationer, SEK
 3. Korta räntor, SEK
 4. Obligationer, SEK
 5. Equity hedge long short Norden
Fondkategorier med lägst avkastning 2017-2019
 1. Energi
 2. CTA
 3. Marknadsneutral
 4. Fond-i-hedgefond
 5. Korta räntor, SEK

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

 

Fonderna genomgår först ett kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorer som påverkar betyget är framförallt avkastning, risk och avgifter. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsidesrisken, det vill säga risken att fonden ska minska i värde. Den kvantitativa genomgången av fonderna följs av en utvärdering av kvalitativa faktorer. Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder inom samma kategori är optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god strategi men utan goda resultat.

Analysprocess

1. Val av fonder som ingår i analysen
Fondanalysen omfattar fonder som är tillgängliga för Söderberg & Partners kunder via fondförsäkringar, Pensionsmyndigheten och Nordic Fund Market (Allfunds).

2. Kvantitativ analys
Basen i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidesrisken.

3. Kvalitativ analys
Genom möten med förvaltare skapas en djupare bild av fonden och den bakomliggande förvaltningen som integreras i analysen.

4. Betyg, portföljförslag och Top Picks
Betygssättningen utförs utifrån en sammanvägning av den kvantitativa och kvalitativa analysen.

Vår analys jämfört med andra metoder

Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. En viktig skillnad är kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Exempelvis, en fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares skicklighet påverkas naturligtvis i hög grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig fondförvaltare.

Vinnare

Årets Fondbolag 2019

SPP Fonder utses till Årets fondbolag 2019. Bolaget hade en stor andel gröna fondbetyg, och ett flertal av dess fonder valdes till Top Picks under året. SPP är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Kontakta oss