Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2020

Årets Fond­försäkrings­bolag

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2019. Bolaget har presterat med jämn och hög kvalitet inom fondselektering och goda resultat även inom våra andra analysområden. Utöver de resultaten bidrar bolagets kundvänlighet och transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag.

Fondförsäkringsbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2019 har antalet Global fonder ökat i de flesta bolag, främst på grund av att bolagen tagit in fler fonder med hållbarhetsfokus. Samtidigt har trenden med kostnadsmedvetenhet fortsatt och de flesta bolag har vidtagit åtgärder för att erbjuda kostnadseffektiva alternativ till spararna; antingen genom att ta in nya fonder i utbudet med låg avgift eller genom att sänka avgifterna på befintliga fonder.

Fondförsäkringsmarknaden

Fondförsäkringsmarknaden består av ett antal bolag som tagit fram förutbestämda urval av fonder som sparare sedan har möjlighet att välja mellan. Sparande i fondförsäkringsbolag är vanligt inom såväl privatsparande som tjänstepensionssparande. Det är stora skillnader på erbjudandena från de olika fondförsäkringsbolagen. Antalet fonder i utbuden sträcker sig från under 20 fonder i det minsta utbudet till över 1 400 fonder hos det bolag som erbjuder flest alternativ (Figur 2:1).

Skillnaden i utbud beror främst på bolagens strategi i utvärderingen av fonderna. Det finns bolag som fokuserar på en utvärderingsprocess och kvalitetssäkring av fonderna, bolag som fokuserar på fondavgifterna och slutligen bolag som vill erbjuda sina kunder ett så brett fondutbud som möjligt. Generellt ställer ett större utbud högre krav på kunden, medan ett mindre utbud är lättare att kvalitetssäkra och därför ställer lägre krav på kundens förmåga att välja rätt fonder.

Highcharts loading....
Highcharts loading....

Vår analys

Vår fondförsäkringsanalys omfattar bolagen AMF, Avanza, Brummer, Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, Nordea, Nordnet, SEB, Skandia, SPP samt Swedbank. I fondförsäkringsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagen utifrån fem olika kriterier; kostnad, utbud, fondselektering, hållbarhet och utbetalningsvillkor. Bolagen betygsätts separat utifrån dessa fem delar enligt en trafikljusmodell som mynnar ut i ett grönt, gult eller rött betyg. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne.

Olika sparare har olika preferenser för sitt sparande. En del sparare tror inte på aktiv förvaltning, utan fokuserar mest på avgifterna. Andra sparare tror istället att det är möjligt att hitta de förvaltare som bäst kan generera god avkastning och fokuserar därför på fondselekteringen. Ytterligare några sparare vill inte vara begränsade i valet av fonder och föredrar att kunna välja bland ett brett utbud av fonder. Slutligen föredrar några sparare att placera sina pengar i ett utbud där fondförsäkringsbolaget arbetar med hållbarhet.

 

Bedömning av fondselektering

I bedömningen av bolagens fondselekteringsförmåga analyseras fondernas avkastning jämfört med motsvarande fonder hos de övriga fondförsäkringsbolagen. För att erhålla ett bra selekteringsbetyg måste fondförsäkringsbolaget välja bort fonder ur utbudet innan de börjar underprestera relativt jämförbara fonder, samt ta in fonder som överpresterar relativt konkurrenternas. I fondselekteringen bedöms fonderna endast utifrån den period då de har ingått i fondförsäkringsbolagets utbud.

Bedömning av utbud

I utbudsanalysen är det inte antalet fonder som är avgörande utan bredden på utbudet. För att kunna jämföra bredden på utbuden kategoriseras alla försäkringsfonder i 50 olika fondkategorier. Metodiken för utbudsjämförelsen är enkel: det lönar sig att erbjuda fonder inom så många kategorier som möjligt.

Bedömning av kostnad

I kostnadsanalysen för de olika planerna jämförs såväl försäkringsavgifter som fondavgifter. Till grund för betyget ligger en sammanställning av den totala avgiften som en sparare får betala under en investeringsperiod på 10, 20 respektive 35 år. För att jämföra fondavgifterna tar vi fram en modellportfölj med global allokering för varje fondförsäkringsbolag utifrån fonderna i bolagets utbud. I beräkningen väljer vi den fond med lägst avgift inom respektive fondkategori och sedan jämförs totalkostnaden.

Bedömning av hållbarhet

I hållbarhetsanalysen bedöms fondförsäkringsbolagens hållbarhet utifrån de fyra perspektiv som har identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan de olika bolagens hållbarhetsarbete. De fyra perspektiven är ”Process för hållbarhet i fondutbudet”, ”Påverkansarbete”, ”Kommunikation och transparens” samt ”Entrélösning”. Slutbetyget är en viktning av de fyra perspektiven, där samtliga perspektiv har lika stor relevans, det vill säga 30 % av slutbetyget, förutom perspektivet Entrélösning som står för 10 % av slutbetyget. Hållbarhetsbetyget uppdateras inte kvartalsvis, till skillnad från de övriga betygen.

Bedömning av utbetalningsvillkor

I utbetalningsvillkor bedöms fondförsäkringsbolags utbetalningsvillkor. Betyget består av sex stycken parametrar: ”Utbetalningstid ”, ”Försäljning av fondandelar”, ”Flexibilitet under utbetalning”, ”Livslängdantagande”, ”Prognosränta” och ”Ickeval för utbetalningstid” som betygsätts var för sig och sedan viktas samma till det slutliga totalbetyget för varje fondförsäkringsbolag. Parametrarna har fått olika viktning beroende på och hur viktiga de anses vara. Störst vikt har utbetalningstid fått eftersom vi tycker att det är viktigast att kunder får många valmöjligheter för hur lång tid de kan få utbetalningar för. Allra viktigast anses möjligheten att betala ut försäkringen med livsvarig utbetalning. Viktig anses också hur försäljning av fondandelar görs. Här straffas exempelvis de bolag som säljer av den största fonden inför varje utbetalning eftersom det medför att önskad allokering och risknivå ändras ofrivilligt. Lägst vikt får parametern ickeval-utbetalningstid eftersom de flesta gör ett aktivt val vid tecknandet av försäkringen. Utbetalningsbetyget uppdateras inte kvartalsvis, till skillnad från de övriga betygen.

Skillnad gentemot andra analysmetoder

Söderberg & Partners analys skiljer sig på flera sätt från andra analyser och jämförelser av fondförsäkringsbolag. Vår analys av fondförsäkringsbolag bygger på att betygsätta bolagen individuellt utifrån de olika kriterierna. Betygen vägs inte ihop då syftet är att kunna påvisa bolagens styrkor och svagheter på de olika områdena eftersom inget fondförsäkringsbolag är bäst på allt.

Den mest påtagliga skillnaden gentemot andra analysmetoder är sättet att utvärdera fondförsäkringsbolagens skicklighet att välja rätt fonder. I de flesta analyser jämförs fondförsäkringsbolag utifrån en betygssättning av de enskilda fonder som bolagen erbjuder i sina utbud.

Detta är problematiskt då dessa fondbetyg ofta grundar sig på fondernas historik innan de kom in i fondutbudet. Det behöver således inte finnas något samband mellan fondförsäkringsbolagens fondselekteringsförmåga och fondbetygen, vilket innebär att denna typ av jämförelser sällan säger något om fondförsäkringsbolagens skicklighet. I vår analys utvärderas fondförsäkringsbolagens fondselektering istället utifrån fondernas utveckling från det datum de plockats in i utbudet och vi tar ingen hänsyn till fondernas tidigare historik.

Våra betyg

För att utse årets bästa fondförsäkringsbolag har de bolag som fått betyg inom samtliga områden jämförts med varandra. Beräkningen som ligger till grund för beslutet om bästa fondförsäkringsbolag viktar betygen för fondselektering, utbud, hållbarhet, utbetalningsvillkor och kostnadsbetyget som gäller för Söderberg & Partners kunder. Fondselektering viktas högre än de övriga betygen, eftersom det krävs mer skicklighet för att få ett bra fondselekteringsbetyg.

Highcharts loading....
Figur 2.4 (Söderberg & Partners). Betygen avser ordinarie utbud

Topp tre i respektive kategori 2017-2019

Fondselektering - topp 3
2019
 1. Handelsbanken Liv
 2. Skandia
 3. AMF
2018
 1. Skandia
 2. Handelsbanken Liv
 3. Länsförsäkringar
2017
 1. Skandia
 2. AMF
 3. Folksam
Fondutbud - topp 3
2019
 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Skandia
2018
 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Skandia
2017
 1. Avanza* & Nordnet*
 2. Movestic
 3. Skandia

*Notera att bolagen inte erbjuder rådgivning

Kostnad - topp 3
2019
 1. Folksam
 2. Nordnet*
 3. SPP Pension & Försäkring
2018
 1. Folksam
 2. Nordnet*
 3. SPP Pension & Försäkring
2017
 1. Nordnet*
 2. Folksam
 3. SPP Pension & Försäkring

*Notera att bolaget inte erbjuder rådgivning

Hållbarhet - topp 3
2019
 1. Skandia
 2. SPP Pension & Försäkring
 3. Folksam
2018
 1. SPP Pension & Försäkring
 2. Länsförsäkringar
 3. Skandia
2017
 1. SPP
 2. Länsförsäkringar
 3. Skandia & Movestic
Utbetalningsvillkor - topp 3
2019
 1. Skandia
 2. Nordea & Swedbank
 3. SPP Pension & Försäkring
2018
 1. Skandia
 2. Nordea
 3. Swedbank
Vinnare

Årets Fondförsäkringsbolag 2019

Länsförsäkringar har utsetts till Årets fondförsäkringsbolag 2019. Bolaget har presterat med jämn och hög kvalitet inom fondselektering och goda resultat även inom våra andra analysområden. Utöver de resultaten bidrar bolagets kundvänlighet och transparenta förhållningssätt till att Länsförsäkringar får priset som Årets fondförsäkringsbolag.

Kontakta oss