Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2021

Årets Fondbolag

Handelsbanken utses till årets fondbolag 2020. Handelsbanken har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en stadig plattform för fonder som erbjuds till sparare. Genom denna plattform har bolaget attraherat och fostrat förvaltare i världsklass inte bara vad gäller nordiska tillgångsslag utan även globala. Handelsbanken är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Fondbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2020 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för att spara i fonder och den totala fondförmögenheten nådde vid årets slut den nya högstanivån på 5 455 miljarder. Intresset för indexfonder avtog under året jämfört med tidigare år då endast 23,9 procent av det totala nettoinflödet i aktiefonder gick till indexfonder, att jämföra med 98,9 procent 2019. Aktiefonder (främst Globalfonder) tillsammans med branschfonder dominerade i övrigt nettoinflöde.

Fondmarknaden

Den svenska fondmarknaden har vuxit kraftigt sedan slutet av 1990-talet och är i dag relativt stor både sett till förvaltat kapital och till antalet fonder som finns tillgängliga för sparare. Totalt förvaltade fonderna i Sverige 5 455 miljarder kronor vid utgången av 2020, vilket innebär att fondkapitalet ökat med 400 miljarder kronor i jämförelse med året innan. Detta är också den största fondförmögenheten i Sverige som uppmätts vid ett årsskifte. Mer än hälften av kapitalet bestod av aktiefonder, som totalt utgjorde en fondförmögenhet på 3 430 miljarder kronor. Blandfonder hade den näst största fondförmögenheten under 2020 och därefter kom olika typer av räntefonder. Övriga fonder, hedgefonder inkluderat, utgjorde fortsatt den minsta andelen av fondförmögenheten på den svenska marknaden (Figur 3.1).

Söderberg & Partners analys fokuserar på de fonder som finns tillgängliga för våra kunder genom exempelvis fondförsäkringar och olika fondhandelsplattformar. Utbudet av fonder är mycket stort och i dagsläget analyserar vi omkring 4 400 fonder. Dessa fonder delas sedan upp i totalt 144 kategorier utifrån placeringsinriktning och placeringsmandat. Utbudet på den svenska fondmarknaden inkluderar allt från svenska småbolagsfonder till räntefonder som investerar på tillväxtmarknader och hedgefonder med fokus på läkemedel och bioteknik. Fondbolagens storlek varierar från de fyra svenska storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) och de största internationella fondbolagen, till mer fokuserande fondbolag med ett litet antal bransch- eller regionnischade fonder.

Highcharts loading....

Nettosparande under 2020

Under 2020 fortsatte fondspararna att visa ett starkt intresse för sparande i fonder och det svenska nettosparandet i fonder ökade med 75,9 miljarder kronor (Figur 3.2). Aktiefonder och penningmarknadsfonder visade störst nettoinflöden av alla fondkategorier, med 66,6 respektive 17,8 miljarder kronor i nettosparande. Inom aktiefonder skedde störst nettoutflöden från kategorierna Sverige & Global (5,4 miljarder) och Nordamerika (3,4 miljarder). Likt föregående år uppvisade dock Globalfonder ett positivt nettoinflöde som i år hamnade på 37,9 miljarder. Indexfonder var inte lika intressanta 2020 men stod för 16 miljarder av det totala nettosparandet i aktiefonder. Likaså korta- och långa räntefonder uppvisade positivt nettoinflöde på 17,8 miljarder kronor respektive 13,8 miljarder kronor. Däremot hade blandfonder och hedgefonder nettoutflöde om 14,9 miljarder kronor respektive 11,2 miljarder kronor. (Figur 3.3).

Highcharts loading....

Fondernas avkastning

Den fondkategori som hade den högsta avkastningen under 2020 var Ny energi med hela 47,4 procent i avkastning. Även Ny teknik och Sverige, små och medelstora samt Norden, små och medelstora ligger i topp under 2020 (Figur 3.4). Bland fondkategorier som under 2020 haft lägst avkastning återfinns bland annat Energi, Brasilien och Latinamerika. Sett till den senaste treårsperioden är det däremot kategorierna Ny teknik, Sverige små och medelstora oh Ny energi som hade den högsta avkastningen. Energi, Turkiet och Frankrike, små och medelstora kommer ut som de kategorierna med lägst avkastning under de senaste tre åren (Figur 3.5).

Fondkategoriernas avkastning mäts här som S&P kategoriindex, vilket är den genomsnittliga avkastningen av alla fonder som är valbara för Söderberg & Partners kunder inom den aktuella kategorin. Antalet valbara fonder uppgick under 2020 till totalt sett omkring 4 400 fonder.

Highcharts loading....
Highcharts loading....
Figur 3.5

Topp fem i respektive kategori

Fondkategorier med högst avkastning, 2020
 1. Ny energi
 2. Ny teknik
 3. Sverige, små och medelstora
 4. Norden, små och medelstora
 5. Danmark
Fondkategorier med högst avkastning 2018-2020
 1. Ny teknik
 2. Sverige, små och medelstora
 3. Ny energi
 4. Norden, små och medelstora
 5. Ädelmetaller
Fondkategorier med lägst avkastning 2020
 1. Energi
 2. Brasilien
 3. Latinamerika
 4. Indonesien
 5. Thailand
Fondkategorier med lägst avkastning 2018-2020
 1. Energi
 2. Turkiet
 3. Frankrike, små och medelstora
 4. Afrika
 5. Indonesien

Vår analys

Vi analyserar löpande de fonder som är tillgängliga på den svenska fondmarknaden. Varje kvartal betygsätter vi hur fonderna förväntas prestera i relation till andra fonder inom samma kategori i form av ett grönt, gult eller rött betyg. 

Sedan 2015 analyserar vi också fonders hållbarhetsarbete, och utvärderingen är den första i sitt slag då den både tar hänsyn till innehaven i fonderna och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag att bli mer hållbara. Mer om detta finns att läsa i avsnittet om hållbart sparande.

 

Fonderna genomgår först ett kvantitativt analyssteg där ett preliminärt betyg räknas ut. Faktorer som påverkar betyget är framförallt avkastning, risk och avgifter. Vid beräkning av betyget tar vi särskild hänsyn till nedsidesrisken, det vill säga risken att fonden ska minska i värde. Den kvantitativa genomgången av fonderna följs av en utvärdering av kvalitativa faktorer. Det slutgiltiga betyget är en sammanvägning av den kvantitativa och den kvalitativa analysen. Den kvalitativa analysen är utformad för att bedöma om en fonds avkastning beror på en tydlig strategi eller om andra faktorer dominerar. En fond med god historisk avkastning och en tydlig strategi för att generera överavkastning jämfört med både marknaden och andra fonder inom samma kategori är optimal för att erhålla ett högt betyg. Vi värderar fonder med dessa egenskaper högre än fonder med enbart god avkastning men utan en klar och relevant strategi och även högre än fonder med en god strategi men utan goda resultat.

Analysprocess

1. Val av fonder som ingår i analysen
Fondanalysen omfattar fonder som är tillgängliga för Söderberg & Partners kunder via fondförsäkringar, Pensionsmyndigheten och Allfunds.

2. Kvantitativ analys
Basen i analysen är en gedigen kvantitativ analys som utgår från avancerad finansiell teori med fokus på nedsidesrisken.

3. Kvalitativ analys
Genom möten med förvaltare skapas en djupare bild av fonden och den bakomliggande förvaltningen som integreras i analysen.

4. Betyg, portföljförslag och Top Picks
Betygssättningen utförs utifrån en sammanvägning av den kvantitativa och kvalitativa analysen.

Vår analys jämfört med andra metoder

Vår analys skiljer sig från andra analysmetoder på flera sätt. En viktig skillnad är kombinationen av den kvalitativa och den kvantitativa metoden. Exempelvis, en fond med en strategi som bygger på en enskild förvaltares skicklighet påverkas naturligtvis i hög grad av ett förvaltarbyte. Söderberg & Partners analyserar därför graden av förvaltarberoende hos olika fonder för att kunna ta hänsyn till denna viktiga faktor då vi betygsätter fonder som genomfört ett byte av ansvarig fondförvaltare.

Vinnare

Årets Fondbolag 2020

Handelsbanken utses till årets fondbolag 2020. Handelsbanken har på ett framgångsrikt sätt utvecklat en stadig plattform för fonder som erbjuds till sparare. Genom denna plattform har bolaget attraherat och fostrat förvaltare i världsklass inte bara vad gäller nordiska tillgångsslag utan även globala. Handelsbanken är dessutom en ansvarsfull ägare och tar god hänsyn till hållbarhet i sina investeringsbeslut.

Kontakta oss