Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2021

Årets Hållbara Aktör

Skandia utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. Årets hållbara aktör har under en lång tid varit en ledande aktör inom hållbara investeringar och förbättrar sig ständigt. 

Länsförsäkringar Sak utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar. Årets hållbara aktör har tagit ett helhetsperspektiv när det kommer till hållbarhetsintegreringen. Skaderegleringens hållbarhetsnivå säkerställs genom riktlinjer att återbruka och reparera istället för att använda nya material. 

 

Hållbarhetsåret 2020

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Under 2020 har vi publicerat uppdaterade hållbarhetsanalyser på pensionsbolag, fondförsäkringar, fonder och sakförsäkringar. I Hållbara pensionsbolag har vi undersökt två teman; hållbara ränteinvesteringar och Covid-19s påverkan på pensionsbolagens hållbarhetsarbete. Resultatet av undersökningen visar att, trots det stora innehavet i räntor och krediter, är ESG-integrering i ränteförvaltningen fortfarande ett underutvecklat område. Pandemin har gjort att de flesta bolagen har ökat sin förståelse för allvaret i hållbarhetsutmaningarna och ett fåtal har accelererat sin hållbarhetsstrategi. I Hållbara fondförsäkringar ser vi en positiv trend där klimatrisker och klimatåtgärder fått större vikt vid fondselektering. Vi ser även att många bolag har utvecklat sina fondlistor med fler hållbarhetsmärkningar och bättre filtreringsverktyg. I Hållbara fonder ser vi att hållbarhetsinformation blir alltmer tillgänglig för fondförvaltare, dock är detta inte ett bevis på att investeringarna blir mer hållbara. För att tillgodogöra sig informationen behöver förvaltningen hållbarhetskompetens som kan utvärdera data och nyckeltal från de underliggande innehaven. Detta blir ännu mer viktigt när EU:s krav på upplysningar om hållbarhetsintegrering i förvaltningen träder i kraft 2021.  För andra året i rad analyseras sakförsäkringar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Bolagen har kommit olika långt och vi har identifierat en ”spill-over”-effekt där bolag som bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete inom andra verksamheter, exempelvis fondförvaltning, tenderar att kunna ta del av organisationens kunskaper i hållbarhetsområdet och tillämpa dessa på sakförsäkringen. Läs mer om hållbarhetsanalyserna och resultaten i denna trafikljusrapport.

Så analyserar vi hållbarhet

Även om många aktörer på den svenska sparmarknaden ligger i framkant när det gäller hållbarhet, finns det mycket kvar att göra och förbättra. Genom att analysera aktörer relativt varandra, skapar vi incitament till ständig förbättring hos bolagen. Ett pensionsbolag har också andra förutsättningar att arbeta med hållbarhet än ett fondförsäkringsbolag, som i sin tur har helt andra förutsättningar än ett fondbolag.

I våra hållbarhetsanalyser kartlägger vi hur samtliga aktörer i produktkategorin arbetar med hållbarhet. Utifrån kartläggningen identifierar vi de viktigaste och tydligaste skillnaderna, som vi sedan använder för att jämföra och betygsätta bolagen.

Analyserna är inte enbart till hjälp för spararen som vill göra mer hållbara val, utan de kan också sprida kunskap och ”best practise” sinsemellan bolagen. Precis som att ett trafikljus kan slå över från rött till gult och grönt, innebär vår analysmetod att alla alltid kan bli lite bättre och lite grönare, i dubbel bemärkelse.

Enligt den svenska branchorganisationen Fondbolagens förenings senaste undersökning från 2020 var det 32% av svenskarna som uppgett att de har en fond som valts för att den har en hållbar riktning.
Hållbarhet och hållbara investeringar

Hållbarhet allt viktigare vid val av fond

Enligt den svenska branchorganisationen Fondbolagens förenings senaste undersökning från 2020 var det 32% av svenskarna som uppgett att de har en fond som valts för att den har en hållbar riktning. Utav dessa är 36% kvinnor och 28% män. Intressant är att andelen kvinnor som investerar hållbart har minskat medan andelen män har ökat sedan undersökningen året tidigare. Som hinder för att investera hållbart har kvinnorna ofta uppgett att det är svårt att avgöra vad som faktiskt är hållbart. För männen handlar det i stället om missuppfattningen att en annan inriktning på sparandet skulle ge en högre avkastning. Dessa hinder är vad vår hållbarhetsanalys vill försöka överbrygga. Analysen används i vår rådgivning, förvaltning och förmedling för att hjälpa kunder som vill att göra hållbara val. Mer om detta finns att läsa på vår hemsida här.

Hållbara pensionsbolag

Vår hållbarhetsanalys av pensionsbolagen omfattar följande pensionsbolag och premiegarantiprodukter: Alecta, AMF Pension, Folksam Liv, Handelsbanken Liv, KPA Pension, Länsförsäkringar Liv Garantiförvaltning, Länsförsäkringar Liv Gamla Trad, Länsförsäkringar Liv Nya Trad, Nordea Liv & Pension, SEB Gamla Liv, SEB Pension & Försäkring, Skandia Liv, SPP och Swedbank Traditionell Pension. I analysen har följande perspektiv identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på deras hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande, samt process för hållbara investeringar. Bolagen betygsätts separat i dessa tre perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en likaviktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv.

Det här är den sjunde analysen i ordningen av Hållbara pensionsbolag. I årets rapport har vi valt att fokusera på hållbara ränteinvesteringar. Vi undersöker hur hållbarhetsarbetet ser ut i ränteinvesteringar som utgör en majoritet av pensionsbolagens portföljer och således är en avgörande del i pensionskapitalets hållbarhetsnivå. Pensionsbolagen är stora kapitalägare och står för drygt hälften av allt förvaltat kapital i världen. För att säkerställa en trygg pension placerar pensionsbolagen stora delar av pensionskapitalet på räntemarknaden. Trots att räntor är det största tillgångsslaget på kapitalmarknaden är det ett tillgångsslag som ofta har förbisetts när man pratar om hållbara investeringar. Faktum är att hållbar ränteförvaltning fått ett uppsving långt efter hållbara aktieinvesteringar. Vi gör även en djupdykning i pensionsbolagens agerande under börsoron som orsakats av Covid-19, med särskilt fokus på pandemins påverkan på räntemarknaden.

 

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete beaktar hur pensionsbolagen agerar som ansvarsfulla ägare. Påverkansarbete kan ske både reaktivt och proaktivt. En ägare som är reaktiv i sitt påverkansarbete agerar först när det finns tydliga tecken på att ett företag i portföljen är ohållbart i något avseende, exempelvis en skandal i media eller att företaget blir underkänt i en normbaserad screening. Ett proaktivt hållbarhetsarbete innebär att investeraren jobbar förebyggande med företagens hållbarhetsarbete, vilket också premieras i betygsättningen. Viktiga aspekter inom perspektivet är därmed om påverkansarbetet är proaktivt eller reaktivt, samt strategier för och uppföljning av påverkansdialoger.

Bedömning av hållbarhetsambitioner och värdeskapande

Perspektivet hållbarhetsambitioner och värdeskapande fångar upp i vilken utsträckning pensionsbolaget satsar på hållbarhet och bidrar till utvecklingen inom området. Inom detta perspektiv värdesätts pensionsbolag som är engagerade i ett flertal samarbeten och initiativ, samt som tillägnar mycket tid och resurser till att driva hållbarhetsfrågorna i branschen framåt. Att bolagen har en transparent kommunikation och redovisar sitt hållbarhetsarbete på ett tydligt och lättillgängligt sätt är också en bedömningsparameter.

Bedömning av process för hållbara investeringar

Perspektivet process för hållbara investeringar bedömer hur bolagen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, det vill säga vilka verktyg, metoder och incitament förvaltarna har för att innehaven i pensionsbolagens portföljer ska vara mer hållbara än marknaden. Viktiga parametrar inom detta perspektiv är tillgång till hållbarhetsinformation och hur den används, återkoppling till förvaltarna samt incitament och metoder för att integrera hållbarhetsfaktorer i investeringsbesluten.

Figur 4.2 (Söderberg & Partners, betyg per 2020-11-27)

Hållbara pensionsbolag

Så läser du färgkoderna för hållbara pensionsbolag

Grönt betyg

 • Länsförsäkringar Gamla Trad
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya Trad
 • Skandia
 • SPP

Gult betyg

 • Alecta
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring

Rött betyg

 • AMF
 • KPA
 • SEB Gamla
 • Swedbank

Hållbara fondförsäkringsbolag

Vår hållbarhetsanalys av fondförsäkringar omfattar följande fondförsäkringsbolag: AMF Pension, Avanza Pension, Brummer Life, Folksam, Futur Pension, Handelsbanken Liv, Länsförsäkringar Fondliv, Movestic Liv & Pension, Nordea Liv, Nordnet Pension, SEB Pension & Försäkring, Skandia Link, SPP Pension & Försäkring och Swedbank Försäkring. I hållbarhetsanalysen har följande kriterier identifierats som de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan bolagen med avseende på hållbarhetsarbete: utbud, hållbarhet i fondurvalet, påverkansarbete samt kommunikation och transparens. Bolagen betygsätts separat i dessa fyra perspektiv enligt trafikljusmodellen; rött, gult eller grönt betyg. Slutbetyget är sedan en viktad sammanvägning av poängen i respektive perspektiv, där utbudet står för 30% av slutbetyget, hållbarhet i fondurvalet och påverkansarbete för respektive 25% samt kommunikation och transparens står för resterande 20% av slutbetyget.

Detta är den sjunde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. Sedan föregående rapport har tre totalbetyg förändrats, främsta anledningen till denna förändring är bland annat en ökad andel gröna fonder i ett fondutbud medan två andra redovisat sämre resultat i relation till andra bolags fondutbud. Inom respektive perspektiv ser vi en positiv utveckling bland bolagen där flera har höjt sig. Det fortsatta hållbarhetsarbetet hos fondbolagen tyder på en positiv utveckling. Trots både höjningar och sänkningar av betyg visar detta på aktiv utveckling inom fondernas hållbarhetsarbeten.

 

Bedömning av utbud

Perspektivet utbud tar hänsyn till hur utbudet på fondlistan ser ut, både med avseende på genomsnittlig hållbarhetsnivå i fondutbudet och huruvida fonder med särskilt hållbarhetsfokus erbjuds. Bedömningen av enskilda fonders hållbarhetsnivå bygger på Söderberg & Partners analys ”Hållbara Fonder”.

Bedömning av hållbarhet i fondurvalet

Inom perspektivet hållbarhet i fondurvalet utvärderas de processer och krav som finns för att säkerställa en viss hållbarhetsnivå i fondurvalet. Det innebär bl.a. vilken information som efterfrågas vid en eventuellt ny fond som ska tas in på plattformen, vilka minimikrav som ställs för att en fond ska kunna tas in i utbudet och om fondförsäkringsbolaget har en modell för att utvärdera fondernas hållbarhetsarbete.

Bedömning av påverkansarbete

Perspektivet påverkansarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning fondförsäkringsbolaget använder sin roll som viktig aktör på marknaden för att påverka fondförvaltare och innehav till att arbeta mer med hållbarhet.

Bedömning av kommunikation och transparens

Perspektivet kommunikation och transparens omfattar hur fondförsäkringsbolaget väljer att kommunicera hållbarhetshänsyn i enskilda fonder och i utbudet, samt hur man förenklar för spararna att göra hållbara val genom filtrerings- eller sökfunktioner. Utöver hur bolaget kommunicerar hållbara alternativ tas även hänsyn till huruvida fondförsäkringsbolaget är transparent med sitt hållbarhetsarbete, t.ex. genom att redovisa koldioxidavtryck i fonder eller resultatet av påverkansdialoger med bolag.

Figur 4.3 (Söderberg & Partners, betyg per 2021-02-24)

Hållbara fondförsäkringsbolag

Så läser du färgkoderna för hållbara fondförsäkringsbolag

Grönt betyg

 • Handelsbanken
 • Skandia
 • SPP

Gult betyg

 • Folksam
 • Futur
 • Länsförsäkringar
 • Movestic
 • Nordea
 • SEB
 • Swedbank

Rött betyg

 • AMF
 • Avanza
 • Brummer
 • Nordnet

Hållbara fonder

Syftet med vår hållbarhetsanalys av fonders hållbarhetsarbete är att göra en bedömning för att hjälpa sparare som vill välja hållbara fonder. I takt med att intresset för hållbara investeringar ökat, har även antalet fonder som marknadsförs som hållbara ökat. Även om det är positivt att fler produkter har hållbarhetsegenskaper, innebär detta också att det finns mer information att ta hänsyn till. Betyget i vår analys är baserat på hur innehaven i fonderna väljs in, och hur kapitalet som investeras i fonden används för att påverka bolag i en mer hållbar riktning. Varav screening, ansvarsfullt ägande, påverkan, rapportering, transparens och medlemskap samt samarbeten ligger i grund för analysens ändamål att underlätta för sparare som vill kunna välja de mest hållbara fonderna. Hållbarhetsanalysen omfattar i dagsläget cirka 3 400 fonder fördelat på både svenska och utländska fondbolag, varav cirka 9,5% av fonderna har fått grönt betyg, 81% har fått ett gult betyg och 9,5% ett rött betyg. För ett grönt betyg krävs att förvaltningen tar hänsyn till hållbarhet på ett systematiskt sätt, samt har ett proaktivt påverkansarbete.

I årets analys ser vi att hållbarhetsinformation blir alltmer tillgänglig för fondförvaltare, dels interna hållbarhetsanalyser dels ett växande utbud av ESG-data från externa leverantörer. Att data finns är inte bevis nog för att investeringarna faktiskt är hållbara och har en långsiktig positiv effekt. För att tillgodogöra sig hållbarhetsinformationen på ett sätt som gynnar investeringarna behöver förvaltningen hållbarhetskompetens som kan utvärdera hållbarhetsnyckeltal och använda relevanta mätetal som är materiella för företagens finansiella prestation. Rimligen är hållbarhetsutbildningar, som blivit allt vanligare bland fondbolagen, en bra början. Detta är dock bara ett första kliv mot en hållbar förvaltning.

 

Bedömning av ansvarsfullt ägande

Ansvarsfullt ägande bedömer hur fondbolagen som ägare försöker påverka bolag i en mer hållbar riktning, exempelvis genom proaktiv påverkansdialog med bolagsrepresentanter och via branschsamarbeten. Proaktivt påverkansarbete innebär att fondbolaget inte endast följer upp när en händelse redan har inträffat, utan att de även arbetar förebyggande med att identifiera risker och svaga bolag ur ett hållbarhetsperspektiv.

Bedömning av positivt urval

Inom perspektivet positivt urval bedöms fondförvaltarens interna processer och incitament för att välja in bolag som har en hög hållbarhetsprestanda. Detta omfattar bl.a. om förvaltarna har tillgång till hållbarhetsanalys och data för att kunna göra informerade val, samt även om de har incitament för att aktivt använda sig av och integrera denna information i investeringsprocessen.

Figur 4.4 (Söderberg & Partners, betyg per 2020-12-31)

Hållbara fonder - Topp 10

 • Nordea Global Gender Diversity
 • Skandia Cancerfonden
 • Skandia Sverige Hållbar
 • Skandia Världsnaturfonden
 • SPP Europa Plus
 • Öhman Grön Obligationsfond
 • Öhman Småbolagsfond
 • Öhman Sweden Micro Cap
 • Öhman Sverige Fokus
 • Öhman Sverige Hållbar

*Fonderna är listade utan inbördes ordning

Hållbara sakförsäkringsbolag

Syftet med hållbarhetsanalysen av sakförsäkringsbolag är att undersöka hur sakförsäkringsbolag arbetar med hållbarhetsfrågor. Klimatförändringarnas effekter har blivit oundvikliga och vi kämpar inte längre för att undvika dess effekter, utan för att hantera dess konsekvenser. Dessa konsekvenser påverkar både direkt och indirekt skaderisk, som sakförsäkringsförsäkringsbolagen själva kan arbeta för att minimera. Det ökande inflytandet som hållbarhet har inom bolag idag har lett till allt fler initiativ och ramverk för hållbara försäkringar. Dessa bidrar till bättre förhållanden och vi ser en positiv trend att allt fler sakförsäkringsbolag ansluter sig för att bidra till en grönare ekonomi. Vår analys bedömer hur sakförsäkringsbolagen tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering, upphandling av leverantörer, kapitalförvaltning, samt hur de ökar kunders och anställdas medvetenhet om sakskadors miljöpåverkan och effekter på hållbar utveckling.

 

Hållbarhet i sakförsäkring

Perspektivet innefattar hur försäkringsbolaget tar hänsyn till hållbarhet i skadereglering och upphandling, samt huruvida de underlättar för kunder att göra miljöanpassningar i vardagen. Det handlar om huruvida skador regleras utifrån hållbarhetshänsyn, exempelvis kan en skadas miljöpåverkan minskas genom återanvändning av gammalt material vid skadereparationen. Allra bäst är att undvika att skador inträffar överhuvudtaget, genom skadeförebyggande åtgärder och anpassningar som minskar risken för olika skadehändelser.

Medvetenhet och samarbete

Perspektivet innefattar hur anställa hos försäkringsbolaget får kunskap om hållbarhet, vilket har en avgörande roll för den faktiska implementeringen av riktlinjer och uppförandekoder där hållbarhet ingår. Huruvida försäkringsbolaget är delaktig i branschsamarbete för att driva på utveckling mot en hållbar försäkringsmarknad, är en annan viktig bedömningsaspekt.

Hållbarhet i premieförvaltning

Perspektivet innefattar hur kapitalförvaltningen arbetar för att ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen, det vill säga vilken information och vilka verktyg som förvaltarna har för att få hållbara innehav i sin portfölj. Det handlar även om hur kapitalförvaltaren försöker påverka portföljinnehaven i en mer hållbar riktning, exempelvis genom påverkansdialoger med underliggande bolag eller externa förvaltare.

Figur 4.4 (Söderberg & Partners, betyg per 2021-02-02)

Hållbara Sakförsäkringar

Så läser du färgkoderna för hållbara sakförsäkringar

Grönt betyg

 • Folksam
 • Gjensidige
 • If Skadeförsäkring
 • Länsförsäkringar Sak
 • Svedea

Gult betyg

 • AIG
 • Dina
 • ERV
 • HDI
 • Moderna
 • Protector
 • QBE
 • Trygg-Hansa
 • Zurich

Rött betyg

 • Alandia
 • Berkley
 • Brandkontoret
 • Bridge
 • Chubb
 • CNA
 • Nordeuropa
 • Riskpoint
Vinnare

Årets Hållbara Aktör 2020 - Hållbara investeringar

Skandia utses till årets hållbara aktör – hållbara investeringar. Årets hållbara aktör har under en lång tid varit en ledande aktör inom hållbara investeringar och förbättrar sig ständigt. Bolaget har ett framstående hållbarhetsarbete med djupgående analyser och proaktiva dialoger såväl inom den traditionella förvaltningen, som fondförsäkringen och fondförvaltningen.

Vinnare

Årets Hållbara Aktör 2020 - Hållbara sakförsäkringar

Länsförsäkringar Sak utses till årets hållbara aktör - sakförsäkringar. Årets hållbara aktör har tagit ett helhetsperspektiv när det kommer till hållbarhetsintegreringen. Skaderegleringens hållbarhetsnivå säkerställs genom riktlinjer att återbruka och reparera istället för att använda nya material. Sakbolaget agerar proaktivt genom att stötta forskningsinitiativ som bidrar till bättre miljöanpassningar och utbildar medarbetare inom hållbarhet Har du valt deras skadeförsäkring kan du dessutom vara säker på att premien är förvaltad på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Kontakta oss