Skip to main content Skip to main navigation
Trafikljusrapporten 2021

Årets Livförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Garantiförvaltning utses till årets livförsäkringsbolag som under 2020 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återhämtning efter kraschen. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Livförsäkringsbolag

Friskrivning avseende Trafikljusrapporten

Liksom allt annat är livbolagen starkt påverkade av coronaviruset. Bolagen har hanterat sättningen i marknaden under 2020 på olika sätt på grund av bolagens olika förutsättningar och därigenom olika strategier. Vi kan konstatera att bolagen som kunnat hålla hög aktieandel genom krisen generat bäst resultat som en effekt av den efterkommande rekylen i aktiemarknaden. Efter krisen har marknads-räntorna stabiliserats vilket är positivt för livbolagens finansiella styrka samtidigt som krisen har satt stopp för Riksbankens räntehöjningar vilket bör hindra fortsatt stigande räntor.

Livförsäkringsmarknaden

Historisk sett har nästan allt pensionssparande varit placerat i traditionella livförsäkringar (därav namnet traditionella), som kan liknas vid blandfonder med en viss garanti. Bolagen har dessutom varit ömsesidiga, vilket innebar att vinster och förluster i försäkringsrisker, såsom livslängd och omkostnader, har delats av försäkringstagarna. I dag finns även vinstutdelande livbolag som delar vinst och avkastning med ägare om bolaget presterar bra. I och med att de flesta av livbolagen har funnits under en lång tid är det förvaltade kapitalet i dessa bolag stort och utgör dessutom en betydande del av det totala sparkapitalet i Sverige.

Under det senaste decenniet har marknaden dock förändrats. Flera livbolag har sänkt sina garantiräntor och flera har stängt för nyteckning som en följd av det låga ränteläget och osäkerhet kring framtida regleringar. Några bolag har också gjort om sina traditionella försäkringar till vad vi kallar premiegarantiprodukter, vilket är förklaringen till att de samlade förvaltningstillgångerna sjunkit. Det är produkter där spararna inte tillhör ett kollektiv med mer eller mindre statisk allokering som i traditionell försäkring, utan där allokeringen beror på spararens individuella riskmöjlighet och ålder. De senaste åren har flera livbolag även sänkt garantinivån, det vill säga att inbetalade premier inte längre garanteras till 100 procent.

Highcharts loading....
Highcharts loading....

Om livbolagsförvaltning

Söderberg & Partners livbolagsanalys täcker in de svenska livförsäkringsbolag som erbjuder sparförsäkringar med garanterad ränta och där spararna tillhör ett gemensamt kollektiv. Störst bland dessa bolag är Skandia, KPA, Folksam och SEB Gamla som förvaltade 509, 223, 211 respektive 172 miljarder kronor vid senaste årsskiftet.

Om utvecklingen är bra kan spararen få en högre utbetalning än den garanterade, så kallad återbäring. Ungefär hälften av bolagen jämnar ut fördelningen av återbäringen över tid, så att de tidvis har överskott eller underskott gentemot de åtaganden de har till spararna. Resterande bolag fördelar ut all avkastning direkt till spararna, utan dämpning. Den utjämnade tilldelningen görs med hjälp av återbäringsräntan. Motsvarande ränta för de bolag som fördelar ut avkastningen direkt till spararna, utan dämpning, kallas avkastningsränta.

Vår analys

Vår livbolagsanalys omfattar bolagen AMF (premier inbetalda före 2014-01-01), Handelsbanken, Folksam, KPA, Länsförsäkringar Liv (två stycken bestånd, Nya Trad och Gamla Trad), Länsförsäkringar Garantiförvaltning, Nordea, SEB Trygg Liv Gamla, SEB Pension & Försäkring och Skandia. Livförsäkringsbolagens förväntade avkastning simuleras och bolagen betygssätts med en tiogradig skala inom tre olika sparhorisonter: 5, 10 och 20 år. Tillsammans med historisk prestation översätts utfallet till grönt, gult eller rött betyg enligt Söderberg & Partners trafikljussystem.

Parallellt med den finansiella analysen bevakas även livbolagens hållbarhetsarbete. Analysen är en kvalitativ och relativ bedömning som bygger på livbolagens påverkansarbete, investeringar i kapitalförvaltningen, ambitioner och utveckling inom området.

 

För att bedöma varje livbolags framtida återbäringsränta utgår vi ifrån ett stort antal simuleringar av varje livbolags framtida avkastning, finansiella styrka och återbäring. Vi tar hänsyn till livbolagens policy för hur de ska dela ut återbäring och placera sina tillgångar och vi bevakar hur de faktiskt gör. De viktigaste faktorerna som påverkar bolagens framtida återbäring förklaras nedan.

Avkastningen på placeringstillgångarna är den huvudsakliga källan till återbäring. I analysen antar vi att alla livbolag är lika duktiga på att investera i respektive tillgångsslag, exempelvis aktier och räntor, men vi skiljer på deras tillgångsfördelning. Baserat på ett historiskt och långsiktigt perspektiv, är det generellt bättre för spararen med en högre andel aktier eftersom de i genomsnitt förväntas avkasta 4 till 5 procent mer per år än räntebärande placeringar. Hur stor andel aktier livbolagen har vid varje enskild tidpunkt beror på deras strategi och finansiella styrka (solvens). Vi antar därför att livbolagen inte alltid kommer att behålla dagens tillgångsallokering utan utgår ifrån att den kommer att förändras utifrån marknadens utveckling. Ju högre solvens, desto högre andel aktier, upp till gränsen för vad som är rimligt utifrån bolagets strategi.

 

Analysprocess livförsäkringsbolag

 1. Balansräkning
  Bolagets balansräkning justeras utifrån prognos för premier, utbetalningar samt kostnader.

 2. Justerad balansräkning 
  Utifrån den justerade balansräkningen inklusive avkastning och återbäring beräknas en ny solvens och konsolidering.

 3. Solvens 
  Bolagets solvens bestämmer andelen aktier och andra riskfyllda tillgångar under perioden vilket avgör bolagets tillgångsallokering. 

 4. Tillgångsallokering 
  Utifrån tillgångsallokeringen simuleras bolagets avkastning för varje period. 

 5. Återbäringsränta 
  Avkastningen förändrar bolagets konsolidering. Den nya konsolideringen, tillsammans med bolagets konsolideringspolicy och målkonsolidering, resulterar i en beräknad återbäringsränta till spararna. 

Solvens är det viktigaste måttet på finansiell styrka och det beskriver hur mycket tillgångar bolaget har i förhållande till sina garanterade åtaganden. Solvensen beror på ett antal faktorer, bland annat avkastning och utfästa garantier, men även på insättningar och uttag i form av pensionsutbetalningar och flyttat kapital.

Den kollektiva konsolideringen är livbolagets tillgångar i förhållande till bolagets åtaganden, inklusive återbäringen. Är konsolideringen hög kan man förvänta sig att bolaget successivt kommer att minska sin buffert och hålla en högre återbäringsränta än den faktiska avkastningen på investeringstillgångarna. Vid ett underskott i konsolideringen behöver livbolaget istället använda en del av sin framtida avkastning för att bygga upp sin buffert. I värsta fall kan bolaget behöva göra ett så kallat återtag, det vill säga ta tillbaka en del av den fördelade återbäringen. Historiskt har bolagens konsolidering gått ned vid börsfall och efter börsuppgångar har deras överskott varit omfattande. Beslut om nivå på återbäring, och inom hur stora intervall bolagen tillåter konsolideringen att variera, är en del av bolagens återbäringsstrategi.

I vår analysmodell simulerar vi med hjälp av dessa parametrar vilken avkastning bolagen skulle ge sina sparare vid ett stort antal möjliga marknadsscenarier. Betyg sätts sedan utifrån bolagets genomsnittliga avkastning till spararna i denna simulering jämfört med hur en vanlig blandfond, utan buffert och garanti, skulle avkasta vid samma marknadsscenarier. I betyget väger vi även in vilken avkastning bolagen har gett till sina sparare historiskt, även detta relativt avkastningen för en jämförbar blandfond.

Analysmetoden inom hållbarhetsanalysen bygger på en kartläggning av livbolagens hållbarhetsarbete. Utifrån kartläggningen har vi identifierat tre perspektiv, som anses viktiga för att bedöma och jämföra bolagens hållbarhetsarbete: påverkansarbete, hållbarhetsambitioner och värdeskapande samt processer för hållbara investeringar. Det sammanvägda betyget är ett likaviktat betyg av ovanstående perspektiv.

Våra betyg

Vi närmar oss ett fortsatt intressant läge för livbolagen. Vad kommer hända med marknadsräntorna och hur kommer det utvecklas på aktiemarknaderna när pandemin är över. Livbolagens finansiella styrka är över lag god och därför klarar de flesta livbolagen av att ta risk i sina portföljer utan att riskera att bli insolventa.

Livbolag i sämre finansiell ställning matchar durationen på tillgångar och skulder för att skydda sig mot ränterisk, och påverkas därför inte i samma utsträckning av ränteförändringar. Gemensamt för alla livbolag är självklart fortfarande att värdet på räntebärande tillgångar sjunker då marknadsräntor ökar. Det gör att räntekänsliga livbolag måste vara återhållsamma med att betala ut överskottet till spararna för att slippa att riskera återtag. Snittet för återbäringsräntorna var under 2020 lägre än medelavkastningen för de livbolag som tillämpar återbäring med dämpning, vilket resulterade i att den genomsnittliga konsolideringsgraden höjdes under året. Under årets första kvartal sänktes återbäringsräntan hos alla bolag som tillämpar återbäringsränta på grund av marknadsnedgången som skedde på grund av coronapandemin. Efter att marknaderna återhämtat sig något ökade många av bolagen sina återbäringsräntor stegvis under 2020.

År 2020 inleddes med att coronaviruset spreds över världen. De ekonomiska konsekvenserna av att stänga ner stora delar av världsekonomin speglades i kraftiga nedgångar i världens finansiella marknader under första kvartalet. Bland annat gick S&P 500 indexet ner mer än 30 % i dollar under krisen, men redan i juni var indexet positivt för året igen. Den starka utvecklingen under andra kvartalet härleds till många faktorer men främst från olika stödinsatser från världens centralbanker. Året slutade med att världsindex utvecklades svagt negativt med - 0,31 % räknat i svenska kronor och steg 13,42 % i lokal valuta. Stockholmsbörsens utveckling för helåret slutade med en uppgång på 14,33 %. Räntorna på svenska statsobligationer har sjunkit under året och svenska ränteindex utvecklades positivt. Riksbanken har inte rört styrräntan på grund av pandemin och har istället satsat på stödprogram för att hjälpa ekonomin. Den amerikanska centralbanken sänkte styrräntan två gånger under året, mellan två ordinarie möten, något som inte skett sedan finanskrisen 2008. Den amerikanska styrräntan har sedan dess legat still på 0 % - 0,25 %.

Skulle den svenska aktiemarknaden få en ny sättning samtidigt som de svenska marknadsräntorna stiger mer kan livbolagens återbäring till spararna fortsätta sättas på prov. Ett orosmoln är såklart fortsatt pandemin och hur verksam samt utbred vaccineringen blir.

Figur 1.3 (Söderberg & Partners)

Betyg per 31/12-2020

Så läser du färgkoderna

Gröna betyg

 

Placeringshorisont, 5 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Placeringshorisont, 10 år
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Placeringshorisont, 20 år
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
Totalt finansiellt betyg
 • AMF
 • Folksam
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • SEB Gamla
 • Skandia
Hållbarhet
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Länsförsäkringar Nya
 • Skandia

 

Gult betyg

 

Placeringshorisont, 5 år
 • KPA
 • Länsförsäkringar Gamla
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Placeringshorisont, 10 år
 • KPA
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Placeringshorisont, 20 år
 • AMF
 • KPA
 • Länsförsäkringar Garantiförvaltning
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
 • Skandia
Totalt finansiellt betyg
 • KPA
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring
Hållbarhet
 • Folksam
 • Handelsbanken
 • Nordea
 • SEB Pension & Försäkring

 

Rött betyg

 

Placeringshorisont, 5
 • Handelsbanken
Placeringshorisont, 10 år
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Placeringshorisont, 20 år
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Totalt finansiellt betyg
 • Handelsbanken
 • Länsförsäkringar Gamla
Hållbarhet
 • AMF
 • KPA
 • SEB Gamla
Vinnare

Årets Livförsäkringsbolag 2020

Länsförsäkringar Garantiförvaltning utses till årets livförsäkringsbolag som under 2020 levererat en god riskjusterad avkastning på sina tillgångar. Bolaget har belönats med grönt betyg tack vare sin finansiella styrka, väldiversifierade portfölj och goda återhämtning efter kraschen. De har dessutom belönats med ett grönt hållbarhetsbetyg.

Kontakta oss