Global indexfond som kombinerar vanligt jämförelseindex med riktlinjer och screening för ansvarsfulla investeringar

22 okt. 2015
Danske Invest Global Index är ett intressant val för de som vill ha en bred och kostnadseffektiv aktieexponering mot utvecklade marknader. Förvaltarna har dessutom utvecklat en avancerad investeringsprocess som gör att fonden kan kombinera god följsamhet mot ett vanligt globalt index med screening så att fonden följer bolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

Allt fler investerare ser fördelar med att använda en bred, global indexfond som grund i sin portfölj som sedan kryddas med aktivt förvaltade eller andra mer nischade exponeringar. Det här är något som Lars Dam, som ansvarar för förvaltningen av kapitalet i Danske Invests indexfonder, har märkt av hos såväl större institutioner som privatpersoner.

– För de kunder som är fokuserade på kostnadsaspekten är indexfonder som Danske Invest Global Index ett utmärkt val. Fonden lanserades år 2000 och förvaltar idag cirka 6 miljarder kr åt såväl institutioner som privatpersoner, så vi märker att det finns ett stort förtroende för oss som förvaltare och vår förvaltningsmodell.

Fonden följer indexet MSCI World Developed Market Index och stoltserar med en mycket god indexföljsamhet om 0,08 i så kallat tracking error. Det innebär att fonden med hög sannolikhet förväntas följa indexet med en avvikelse om endast +-0,08 procentenheter. Den som investerar i fonden kan med andra ord vara säker på att den levererar en korrekt exponering över tid.

Inbyggd ansvarsfullhet trots vanligt jämförelseindex

Att följa sitt jämförelseindex mycket nära är en bedrift i sig, men fonden har ytterligare en egenskap som gör den ännu mer attraktiv för många kunder. Förvaltningsprocessen inkluderar nämligen en screening utifrån bolagets riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, trots att den inte följer något specifikt index för ansvarsfulla investeringar. Det innebär att fondens andelsägare erhåller fullständig exponering mot ett brett globalindex samtidigt som förvaltaren eftersträvar att inga investeringar görs i företag som bryter mot FNs principer inom områden gällande mänskliga rättigheter, kontroversiella vapen, arbetsrätt, miljö eller korruption.

För att uppnå detta används en avancerad förvaltningsprocess som uppdateras löpande av Lars Dam och hans medarbetare.

– Bolag som exkluderas på grund av vår screening utgör omkring 2 procent av fondens jämförelseindex, och 2 procent utgörs av så små bolag att vi inte investerar i dem av detta skäl.  Indexet består dessutom av hela 1 643 bolag vilket ökar komplexiteten. Men genom att löpande mäta hur vårt innehav skiljer sig gentemot index på land- och sektornivå, och dessutom identifiera bolag som har en liknande risk- och avkastningsprofil som de exkluderade bolagen, har vi lyckats skapa en process som säkerställer en god indexföljsamhet. Det är dock ett utmanande arbete, säger Lars Dam.

Stort fokus på ansvarsfulla investeringar

Enligt Andreas Stang, som ansvarar för arbetet med ansvarsfulla investeringar hos Danske Capital, är fonden Danske Invest Global Index ett bra exempel på det ambitiösa arbete som bolaget bedriver inom detta område.

– Samtliga av Danske Invests fonder, både indexfonder och aktivt förvaltade fonder, omfattas av våra riktlinjer för ansvarsfulla investeringar. För indexfonderna handlar det framförallt om en screeningprocess där vi tar fram underlag med de bolag som skall exkluderas tillsammans med vår tjänsteleverantör Ethix, säger Andreas Stang.

Han poängterar dock att alla innehav i indexfonder som Danske Invest Global Index även inkluderas i bolagets proaktiva arbete som initieras innan en eventuell exkludering. Det syftar framförallt till att försöka påverka ledningen i de bolag där det finns en möjlighet att förändra verksamheten till det bättre.

– När det gäller bolag som har exempelvis sanktionerade vapen såsom personminor som huvudsaklig verksamhet är det relativt utsiktslöst att försöka påverka ledningen att bli mer ansvarsfull i sitt agerande. I många andra fall har vi däremot synpunkter på delar av bolagens verksamhet, och då kan dialog och röstande på bolagsstämmor vara ett bra verktyg för att skapa förändring. Vi samarbetar med aktörer som ger oss underlag i dessa fall, men det är alltid vi själva som väljer hur vi vill agera i varje enskilt fall. Får vi inte gehör för våra synpunkter kan vi därefter gå vidare med en exkludering.

Försiktigt optimistisk till globala aktier

En indexfond gör det enkelt att anpassa sin exponering över tid, och för den som har eller funderar på att investera i Danske Invest Global Index kan det vara läge att överväga ytterligare köp baserat på den globala makrobilden.

– Sommaren var väldigt volatil på de globala aktiemarknaderna med de kraftiga kursfallen i Kina, oron kring Feds kommande räntehöjningar i USA och andra orosmoment som Turkiet och Brasilien. Men blickar man framåt anser vi att utvecklingen ser relativt solid ut i framförallt utvecklade marknader som EU och USA, samtidigt som det finns tecken på en stabilisering i Kina. Det gör att vi sammantaget är försiktigt optimistiska till globala aktier och specifikt de marknader som den här fonden ger exponering mot, säger Lars Dam.

Det bör samtidigt tilläggas att fonden framförallt rekommenderas som en långsiktig investering då den ger en bred, global exponering som passar väl i portföljer för såväl pensionssparande som privata investeringsportföljer med lång löptid.

– Vår erfarenhet och stabila investeringsprocess gör det här till en pålitlig produkt över tid, och vi kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa att den förblir uppskattad av såväl institutioner som privatpersoner, avslutar Lars Dam.

Läs mer om fonden här.

Låt oss hjälpa dig vidare

Vi erbjuder personlig rådgivning och kapitalförvaltning för dig med minst 500 000 kr i placerbart kapital. Fyll i formuläret, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!