Skip to main content Skip to main navigation

Informationsskyldighet - PuL

Informationsskyldighet - PuL

29 mars · 2017

Söderberg & Partners är personuppgiftsansvarig för dem uppgifter som lämnas i formuläret och säkerställer att dessa behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204).

Vi behandlar endast uppgifter för möjlighet att välja stipendiater för Summer Camp 2014. Vi registrerar endast uppgifter om de som väljs ut, kandidater som inte väljs kommer att gallras från våra register. 

De uppgifter vi inhämtar är endast dem som lämnas i informationen ovan. Om uppgifter ovan är under någon typ av sekretess ska Söderberg & Partners informeras för att behandlingen ska uppnå fullgod säkerhetsnivå.

Personer som lämnat uppgifter har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag från oss för att kontrollera om vi behandlar information och i sådant fal vilken information och vilka uppgifter som vi har registrerat. Begäran om registerutdrag ska framställas skriftligen och skrivas under av kund. Vi som personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran från kund rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Kontakta oss