Marknadsutblick: Bättre utsikter för global tillväxt

13 mars 2015
Europeisk tillväxt fortsätter att växa i maklig takt samtidigt som USA visar fortsatta styrketecken. Tillväxten i USA under fjärde kvartalet uppgick till 2,2 procent i årstakt och var lägre än tidigare mätningar. Men den oerhört viktiga privata konsumtionen var riktigt stark! Ser vi till framåtblickande indikatorer som exempelvis Michigan-index så pekar den på en ännu starkare utveckling för privatkonsumtionen de närmsta kvartalen varför vi alltjämt är positiva till global tillväxt in i 2015.

Det som fortsätter att oroa är den fallande kärninflationen samt att förväntningar på framtida inflation sjunker globalt. Det ger huvudbry för centralbankerna då just stabil inflation är deras viktigaste målsättning. Dessa tendenser medförde att Riksbanken i februari sällade sig till skaran av centralbanker som drivit ned räntorna i negativt territorium, och man presenterade i samband med en reporänta på -0,10 procent även kvantitativa lättnader. Detta innebär köp av statsobligationer för 10 miljarder kronor med utfästelse om ytterligare kvantitativa lättnader om omständigheterna kräver det, även mellan de ordinarie riksbanksmötena. Delvis ska den negativa räntan försvaga den svenska kronan och på så sätt gynna svensk export och importera inflation, och detta lyckades man med i och med räntesänkningen. Senaste svenska makrostatistiken visade att BNP växte med 2,7 procent under det fjärde kvartalet, långt över förväntningarna. Främst är det en stark utveckling för bostadsinvesteringar som lyfter siffran, men även konsumtionen fortsätter att gynnas. Svensk detaljhandel ökade med hela 5,1 procent i årstakt i januari och hushållsutlåningen fortsätter att notera en större ökningstakt. Kronan stärktes på dessa siffror, vilket tvärtemot Riksbankens önskan kan innebära ökade importkostnader och därmed press på inflationen. Utvecklingen leder därför snarare till fortsatt låg ränta och/eller ytterligare stimulanser.

Precis som förväntat tog ECB över stafettpinnen från amerikanska Fed under januari månad. Samtidigt som de penningpolitiska stimulanserna i USA förväntas trappa av, så inleder ECB utökade penningpolitiska stimulanser genom tillgångsköp av europeiska obligationer. Syftet är att tillföra marknaden likviditet samt driva ner räntenivåer och växelkursen, vilket man har lyckats med. En svagt förbättrad arbetsmarknad, i kombination med en svagare euro och god tillväxt i USA, ger en bra grund för Europa under 2015. Det som talar emot en god utveckling är fortsatta interna problem med eventuellt utträde ur EMU för Grekland. Men den uppgörelse som nåddes skjuter dessa problem på framtiden. Sammantaget verkade marknaderna inte oroa sig nämnvärt för en så kallad Grexit, eller så ansåg man att riskerna med en sådan inte skulle vara alltför stora. Många europeiska länder har nu dock negativa marknadsräntor som riskerar att cementera redan lågt ställda förväntningar på framtida inflation.

Möjligheter på aktiemarknaden

Om vi vänder blickarna mot aktiemarknaden kan vi konstatera att vi har upplevt en fantastisk utveckling under början av 2015, som sedan botten i oktober förra året inte har gjort många investerare besvikna. Även om den lysande utvecklingen hittills i år inte är något man ska förvänta sig framöver tror vi att det fortsatt finns möjligheter på aktiemarknaden. De uppenbara faktorerna och sambanden som ger stöd till risktillgångar – låga räntor, stimulerande penningpolitik från centralbanker och hög sannolikhet för en starkare konjunktur – gäller fortfarande. Företagsaffärerna, både i form av utköp från börsen och nyintroduktioner, har tagit fart. Bolagens starka balansräkningar och mycket låga finansieringskostnader innebär att aktiviteten sannolikt även framgent kommer att vara hög.