Veckoanalysen 27 november–1 december
Fortsatt potential för lägre räntor

Svenska obligationsräntor har fallit kraftigt senaste månaden. Vi iakttar viss försiktighet men tror fortsatt att räntor har potential att falla.
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Veckans viktigaste

Det viktigaste för börsen just nu

Det är positivt att börsuppgången breddas

Börsuppgången har breddats den senaste tiden. Från att ett fåtal teknikjättar drev börsuppgången i USA, visar nu fler bolag styrka. Just nu handlas cirka 54% av bolagen på S&P 500 index över sitt 200-dagars glidande medelvärde. Det kan jämföras med enbart 10% för en månad sedan. För att börsuppgången ska fortsätta är det positivt att fler bolag nu bidrar till uppgången.

Följer europeisk inflation indikatorerna ned?

De priser som företagen möter, producentpriserna, PPI, har fallit kraftigt den senaste tiden, något som talar för att även inflationstakten kommer falla tillbaka från höga nivåer. På torsdag får vi preliminära inflationssiffror för november. KPI förväntas falla från  2,9% till 2,7%. Exkluderas energi förväntas inflationen falla från 4,2 till 3,9.

Torsdag

Kommer amerikansk inflation försvinna med utbudsstörningarna?

I USA har indikatorer på inflation spretat något mer än i Europa. Enligt den senaste undersökningen från NFIB tror företagen på något högre försäljningspriser än tidigare. Samtidigt ser vi att utbudsproblemen försvinner. Inflationen kommer falla, men är det för tidigt?

Torsdag

Marknadskommentar

Fortsatt potential för lägre räntor trots räntefallet

Svenska obligationsräntor har fallit kraftigt senaste månaden. Vi iakttar viss försiktighet men tror fortsatt att räntor har potential att falla.

Fed ville ha lägre marknadsräntor

I slutet av oktober publicerade Riksbanken en undersökning där de frågat företag om framtida försäljningspriser. Det visade sig att svenska företag inte bara trodde på lägre inflation utan på negativ inflation, dvs deflation! Ett par dagar senare gav Fed en tydlig signal att de ville ha lägre marknadsräntor för att inte riskera alltför negativa återverkningar på ekonomin, vilket blev startskottet för lägre räntor. Detta gynnade såväl ränteplaceringar som räntekänsliga sektorer såsom den svenska fastighetssektorn. På kort tid stärktes den svenska kronan med nästan fyra procentenheter! Det mesta talade därför för att Riksbanken skulle lämna styrräntan oförändrad vid mötet i november.

Riksbanken ställer sig inte i vägen

Förra veckan lämnade Riksbanken mycket riktigt styrräntan oförändrad men signalerade samtidigt att en höjning inte kunde uteslutas i januari och att styrräntesänkningar inte var troliga förrän 2026. Vi tror dock att tåget mot lägre räntor har gått och att nästa förändring i styrräntan kommer bli en sänkning. 

I Sverige har 5-åriga bostadsobligationsräntor fallit med nästan 0,5 procentenheter senaste månaden. Efter rörelser av denna magnitud bör viss försiktighet iakttas. Trots detta ser vi dock fortsatt potential till lägre räntor, något som även bör kunna ge fortsatt stöd till räntekänsliga sektorer. 

Fortfarande talar många indikatorer såsom producentpriser, för att inflationen kommer falla mer än vad som ligger i Riksbankens prognoser. Vi kvarstår således positiva till räntor generellt som placering i vår allokering. Vi räknar dock med att Riksbanken höjer försäljningsvolymen statsobligationer i januari och kvarstår därför med vår syn att just statsobligationer kommer ha en sämre utveckling än andra räntebärande papper. 

Vill du veta mer om vad som händer på marknaden? Lyssna på Veckoanalysen i poddformat där vi fördjupar oss ytterligare. Nytt avsnitt varje tisdag morgon! Finns där poddar finns.

Lyssna här
Börskalender

Börs- & bolagshändelser

Måndag

Utl. rapporter

 • Zscaler

Makrohändelser

 • Sverige: hushållsutlåningstillväxt okt (Y/Y) kl 8.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 15.00
 • USA: försäljning nya hem okt kl 16.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tisdag

Rapporter

 • Concejo

Utl. rapporter

 • Avance Gas
 • CrowdStrike
 • Intuit

Övrigt

 • Stämmor: Viking Supply Ships
 • Kapitalmarknadsdag: Bonesupport, Haypp Group, Sandvik
 • Exklusive utdelning: Equinor (NOK 9,8519)

Makrohändelser

 • Tyskland: GfK konsumentförtroende dec kl 8.00
 • USA: S&P/CS husprisindex sep (M/M) kl 15.00
 • USA: CB konsumentförtroende nov kl 16.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Onsdag

Rapporter

 • Kindred
 • Strax
 • Viaplay

Utl. rapporter

 • Snowflake
 • Synopsys

Övrigt

 • Exklusive utdelning: EQT (1:50 SEK), Tingsvalvet (2:00 SEK i preferensaktie)
 • Kapitalmarknadsdag:  Norsk Hydro, Orkla

Makrohändelser

 • Sverige: handelsbalans okt kl 8.00
 • Sverige: detaljhandel okt (M/M) kl 8.00
 • Sverige: BNP Q3 (Q/Q) kl 8.00
 • Sverige: affärsklimatindex nov kl 9.00
 • Spanien: inflation nov (Y/Y) (prel) kl 9.00
 • Tyskland: inflation nov (Y/Y) (prel) kl 14.00
 • USA: BNP Q3 (Q/Q) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Torsdag

Rapporter

 • Elekta 
 • Saniona 
 • SAS 
 • Anoto 
 • Xbrane Biopharma

Utl. rapporter

 • Frontline
 • Dell
 • Salesforce

Övrigt

 • Stämmor: Nextcell Pharma
 • Kapitalmarknadsdag: Beijer Ref, ABB
 • Exklusive utdelning: Aros Bostad (1:87 SEK i preferensaktie)

Makrohändelser

 •  Kina: PMI tillverkningssektorn nov kl 2.30
 • Tyskland: detaljhandel okt (M/M) kl 8.00
 • Frankrike: inflation nov (Y/Y) (prel) kl 8.45
 • Tyskland: arbetslöshet nov kl 9.55
 • EMU: inflation nov (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • EMU: kärninflation nov (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • EMU: arbetslöshet okt kl 11.00
 • Italien: inflation nov (Y/Y) (prel) kl 11.00
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 14.30
 • USA: underligg. PCE-prisindex okt (M/M) kl 14.30
 • USA: PCE-prisindex okt (M/M) kl 14.30
 • USA: privata inkomster okt (M/M) kl 14.30
 • USA: privata utgifter okt (M/M) kl 14.30

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Fredag

Övrigt

 • Kapitalmarknadsdag: Alligator
 • Börsstatistik: Industrivärden (presenterar substansvärde) 

Makrohändelser

 • Kina: Caixin PMI tillverkningssektorn nov kl 2.45
 • Sverige: PMI tillverkningssektorn nov kl 8.30
 • Frankrike: PMI tillverkningssektorn nov kl 9.50
 • Tyskland: PMI tillverkningssektorn nov kl 9.55
 • EMU: PMI tillverkningssektorn nov kl 10.00
 • UK: PMI tillverkningssektorn nov kl 10.30
 • EMU: ECBs ordförande Lagarde håller tal kl 12.30
 • Kanada: arbetslöshet nov kl 14.30
 • Kanada: PMI tillverkningssektorn nov kl 15.30
 • USA: PMI tillverkningssektorn nov kl 15.45
 • USA: ISM PMI tillverkningssektorn nov kl 16.00
 • USA: Feds ordförande Powell håller tal kl 17.00

Ta del av föregående & väntade makrosiffror här.

Tabeller

Utveckling

Aktiemarknad

Ta del av aktuell börsutveckling på världens börser, i lokal valuta och i svenska kronor.

Visa tabellen

Räntor, valutor & råvaror

Ta del av de senaste utvecklingen på ränte-, valuta och råvarumarknaden.

Visa tabellen
Taktisk allokering

Allokeringsindikator

Ta del av vår aktuella marknadssyn i form av vår taktiska allokeringsindikator.

Visa tabellen
Författare

Analytikerna bakom veckoanalysen

Marcus Tengvall
Marcus Tengvall 
Ansvarig taktisk allokering
Cathrine Danin
Cathrine Danin 
Investeringsstrateg
Henrik Erikson
Henrik Erikson 
Investeringsstrateg, Söderberg & Partners
Gustav Zetterquist
Gustav Zetterquist 
Studentanalytiker
Podcast

Lyssna på Veckoanalysen i poddformat

Få analyserna direkt i din inkorg

Veckoanalysen ger dig de viktigaste händelserna den senaste veckan och tipsar om vad du bör hålla ögonen på kommande vecka.

Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Wealth Management AB (nedan Söderberg & Partners). Söderberg & Partners står under Finansinspektionens tillsyn. Som grund till analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Data i tabeller och grafer sammanställs hos Nyhetsbyrån Direkt och används delvis som underlag i analysen. Andra källor till information som ligger till grund för analysen kan vara bolagsinformation och analysdatabaser. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Vid de tillfällen som en potential i aktien eller en förväntat framtida målkurs anges ligger en eller flera kvantitativa värderingsmodeller i grunden. Beroende på bolagets verksamhetsstruktur och mognadsgrad görs en bedömning av huruvida en nyckeltalsjämförelse, kassaflödesmodell eller annan värderingsmetod är relevant. Dessa används även som underlag i betygsättningen som är en helhetsbedömning av aktiens förutsättningar att avvika från den breda aktiemarknadens utveckling. Om inte annat anges är tidshorisonten i analysen tre till sex månader. Hållbarhetsbetyget ska betraktas som ett betyg av hur det analyserade bolaget arbetar med hållbarhet, som ett fristående komplement till aktieanalysen och således inte som en delkomponent i aktiebetyget. Hållbarhetsbetyget ändras en gång per räkenskapsår och vanligtvis under månaderna som följer efter det att bolagets hållbarhetsrapport har lanserats.

Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmän information och analysen utgör således inte en rekommendation eller ett personligt investeringsråd och bör inte ensam ligga till grund för ett investeringsbeslut. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de värdepapper eller investeringsstrategier som diskuteras eller rekommenderas i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Placeringar i värdepapper innebär alltid en ekonomisk risk. För aktier noterade på börs utanför Sverige kan avkastningen för investeringen även påverkas av valutakursutveckling.

Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och bolaget har antagit interna riktlinjer för att garantera integritet och oberoende för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Riktlinjerna innehåller regler om, bland annat men inte begränsat till, förbud mot gynnsamma rekommendationer, reglering av egen handel avseende de instrument som en analys omfattar (där handel inte får ske förrän det att två handelsdagar förflutit från att den aktuella analysen gjorts tillgänglig för mottagarna av den) samt ett generellt förbud mot egen handel i de instrument som en analys omfattar i strid med gällande rekommendationer. Det kan förekomma att analytiker eller närstående personer har innehav i de värdepapper som de utarbetar en rekommendation för. Om den som utarbetat eller ansvarar för rekommendationen eller någon närstående juridisk person har ett väsentligt intresse i det finansiella instrument som rekommendationen avser anges detta tydligt i analysen. Vid osäkerhet i fråga om intressekonflikter skall frågan tas upp till den verkställande direktörens behandling.