Täcker din försäkring vinterns risker?

Vintern innebär i många fall ökade risker för skador, ofta till följd av oväder eller brand. Något som blir än mer påtagligt under rådande energikris. Samtidigt varierar skyddet i försäkringarna kraftigt mellan olika försäkringsgivare. Vi reder ut vilka risker som du och ditt företag bör vara försäkrat mot och varför det kan vara en god idé att jämföra din försäkringslösning med tillgängliga alternativ.

Ökad brandrisk på grund av höjda elpriser

De ökade elkostnaderna leder till att allt fler väljer att elda mer för att få upp värmen i sin bostad. Det tänds fler levande ljus och eldas oftare i kaminer. Att elda på fel sätt kan dock få stora konsekvenser.

Ett exempel är så kallad soteld som orsakas av att tjära och sotpartiklar har fastnat i skorstenen och börjar brinna. Ett annat exempel är levande ljus som lämnas obevakade och startar bränder. Under 2021 rapporterades omkring 360 brandskador på grund av levande ljus och den totala skadekostnaden uppgick till nästan 46 miljoner kronor.

De ökade elkostnaderna bidrar även till att fler väljer att använda elektroniska apparater under natten, så som tvättmaskin och diskmaskin. När elektroniska apparater används utan uppsikt, ökar risken brand och elden kan sedan sprida sig till flera delar av fastigheten.

Brandskador ersätts i regel av samtliga försäkringsbolag oavsett om det är en fastighetsförsäkring, villaförsäkring eller hyresrättsförsäkring. Dock under förutsättning att det är eld som kommit lös.

Vi ger dig några handfasta tips som minskar risken för brand:

  • Använd torr ved i din eldstad. På så vis bildas mindre tjära i skorstenen vilket minskar risken för soteld.
  • Läs på om hur just din eldstad ska användas.
  • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.
  • Försök att använda elektroniska apparater på dagtid, under uppsikt. Det finns andra, mindre riskfyllda sätt att spara el.

Ökad risk för fastighetsägare

Som fastighetsägare kan det vara en god idé att se över både ditt försäkringsskydd och den allmänna säkerheten. Snö som har samlas på husets tak innebär en stor risk för skada. Snö och is kan falla ner från taket och skada både personer och egendom. Dessutom kan taket raseras om snön blir allt för tung.

Du som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare till fastighet, har en skyldighet att utan dröjsmål avlägsna snö och is som riskerar att skada människor eller annans egendom om den faller ned. Om du brister i ditt ansvar, riskerar du att bli skadeståndsskyldig. Det är därför viktigt att se över företagets försäkringsskydd och säkerställa att det finns skydd mot denna typ av skadeståndsskyldighet.

Snölastskador orsakas ofta av felaktig skottning, vilket leder till att belastningen på en viss punkt på taket blir för stor.  Skydd för snölast ingår som standard i fastighetsförsäkringar men villkoren kan variera kraftigt mellan olika försäkringsgivare. En del försäkringsgivare ersätter skada på både taket och egendom i huset intill försäkringsbeloppet. Andra försäkringsbolag ersätter bara skada på själva taket upp till ett fast belopp.

Storleken på försäkringsbeloppet varierar också en hel del mellan olika försäkringsgivare: Det kan vara allt mellan 70 prisbasbelopp (3 675 000 kr 2023) och 350 prisbasbelopp (18 375 000 kr 2023).

Säkerställ därför att du inte är underförsäkrad och att din fastighet har ett gott försäkringsskydd mot denna typ av risker. Genom att hålla efter taket på din fastighet kan du minska riskerna:

  • Skotta taket regelbundet för att minska risken för snötryck.
  • Rensa regelbundet taket från istappar och dylikt för att undvika skadeståndsansvar.

Täcker er försäkring alla faror i trafiken?

Under vintermånaderna ökar även risker i trafiken. Det gäller för såväl trafikskador som vagnskador. Trafikskador är person- eller sakskador som ditt fordon orsakar tredje man, till exempel genom att ett annat fordon skadas i en kollision. Men det kan också handla om att en fotgängare eller cyklist blir påkörd. Trafikförsäkringen är obligatorisk att teckna enligt lag och ger dig ett skydd mot dessa skador. Till vagnskador räknas istället skador på ditt egna fordon till följd av exempelvis en kollision eller en dikeskörning. För att skydda dig mot dessa skador krävs en så kallad helförsäkring för fordonet.

Varierande skydd mot ökade risker

Det finns flera anledningar till att riskerna ökar på vinterhalvåret, de främsta är att vintern bjuder på både mörker och halka. Blixthalka och svartis kan uppstå när temperaturen växlar snabbt mellan plus- och minusgrader.

Risken för att kollidera med djur ökar också vid mörker och halt väglag. I fordonsförsäkringar finns ofta självriskreducering för just djurkollision men hur starkt skyddet är varierar mellan olika försäkringsbolag. Villkoren varierar även mellan olika typer av fordon. För personbil och lätt lastbil krävs det oftast en tilläggsförsäkring för skydd mot djurkollision. För tung lastbil och släp erbjuder en del försäkringsbolag inte självriskreducering medan andra erbjuder det om fordonet är utrustat med viltavvisare. Ta därför reda på vad som gäller i er fordonsförsäkring.

Under vintermånaderna ökar även risken för skador på fordon till följd av urladdat bilbatteri. Det beror på att många bilister använder mer ström än normalt när det är kallt. Dels för att det krävs mer ström för att starta motorn, dels för att stolsvärme och eluppvärmda rutor används i större utsträckning. Det finns statistik som visar på att elbilars räckvidd kan sjunka med upp till 25 % under vintertid med anledning av kylan. Om bilbatteriet skulle laddas ur under färd, kan du behöva tillkalla vägassistans. Det är därför viktigt att du känner till att det ofta krävs en tilläggsförsäkring till din fordonsförsäkring för att vägassistans ska ingå. Se över vad som gäller i just din försäkring.

Du kan förebygga risker för ovan nämnda skador med hjälp av några enkla åtgärder:

  • Håll dig uppdaterad om vädret för att vara beredd på potentiell svartis.
  • Se till att du alltid har god sikt genom rutorna när du ska ut i trafiken.
  • Underhåll bilbatteriet regelbundet genom att ladda upp det.

Dags att jämföra din försäkringslösning?

Vi hjälper dig gärna! Som Nordens ledande förmedlare av försäkringar och finansiella tjänster, kopplar vi samman marknadens starkaste aktörer för att skapa riktigt bra försäkringslösningar för företag.  

Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att se över företagets försäkringsbehov? Fyll i formuläret så blir du kontaktad.