Ny rapport: Hållbara fondförsäkringar

2 feb. 2022
- Uppåt för Länsförsäkringar och nedåt för Handelsbanken och Nordea i Söderberg & Partners senaste hållbarhetsranking av de svenska fondförsäkringsbolagen.

Söderberg & Partners har sedan 2014 analyserat och betygsatt finansiella produkters hållbarhet. Idag släpps den åttonde upplagan av rapporten ”Hållbara fondförsäkringar”, som belyser hur de olika fondförsäkringsbolagen arbetar med hållbarhet. Rapporten tittar bland annat närmare på hur bolagen väljer in fonder utifrån hållbarhet, på vilket sätt de påverkar förvaltare att ta utökat ansvar och bidrar till en mer hållbar finansbransch, och i vilken utsträckning de underlättar för sparare att välja hållbara fonder.

Betygsförändringar

Sedan förra årets analys har det skett tre betygsförändringar av totalbetyget.

  • Länsförsäkringars betyg har höjts från gult till grönt.

  • Handelsbankens betyg har sänkts från grönt till gult.

  • Nordeas betyg har sänkts från gult till rött.

Lingyi Lu, hållbarhetsansvarig på Söderberg & Partners, kommenterar betygsförändringarna:

- Länsförsäkringar har fått höjt betyg för att hållbarhetsnivån i deras fondutbud har ökat sedan förra årets analys. Sänkningen av Handelsbankens betyg beror till största del på att vi i årets analys nu lagt större vikt vid antalet gröna och hållbarhetsinriktade fonder i utbudet än tidigare år. Handelsbanken har - relativt sett - färre sådana fonder i sitt utbud jämfört med flera andra bolag i analysen. Nordeas sänkta betyg beror främst på att de inte följer upp och för påverkansarbete mot alla deras fonder i utbudet och inte har några proaktiva dialoger med externa förvaltare.

Du kan ta del av hela rapporten och samtliga betyg här.

Betygsgränser

Ett fondförsäkringsbolag med grönt betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en avgörande roll för vilken fond som väljs in. Detta får genomslag i utbudet bestående av en stor andel fonder som uppnår hög hållbarhetsstandard. Bolaget har regelbundna avstämningar med fondförvaltare eller fondbolag för att diskutera hållbarhetsarbetet och förbättringsområden, samt är engagerad och drivande i flera samarbeten på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser. Bolaget hjälper också spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att till exempel erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan och kommunicerar transparent om vilket hållbarhetsarbetet som bedrivs i fondförsäkringsbolaget.

Ett fondförsäkringsbolag med gult betyg hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och har vissa definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på fondplattformen. Bolaget följer upp fondernas hållbarhetsnivå löpande, men i de flesta fallen inte lika systematiserat eller frekvent som ett bolag med grönt betyg. Bolaget bedriver både ett reaktivt och proaktivt påverkansarbete, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att rapportera enligt Hållbarhetsprofilen eller få förvaltare som ännu inte åtagit sig mål och åtgärder och göra det, och deltar i ett flertal branschsamarbeten för hållbara investeringar. Bolaget erbjuder också spararna möjlighet till hållbarhetsselektering, samt information om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. Utbudets hållbarhetsnivå är lägre relativt ett bolag med grönt betyg.

Ett fondförsäkringsbolag med rött betyg har låga hållbarhetskrav för att ta in fonder på fondplattformen jämfört med bolag som fått ett högre betyg. Bolaget saknar en strukturerad process för att följa upp fondernas hållbarhetsnivå och bedriver inget proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Bolaget kan vara bra på att presentera hållbarhetsinformation på fondlistan men är inte så transparenta i sin kommunikation om sitt eget hållbarhetsarbete. Jämfört med andra fondförsäkringsbolag erbjuder ett rött bolag inte heller det mest hållbara fondutbudet relativt totalt utbud. Ett hållbart fondutbud baseras på antalet fonder med särskilt hållbarhetsfokus och fonder med högt hållbarhetsbetyg enligt Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder.

 

För mer information, kontakta:

Rasmus Löwenmo Buckhöj, Informationschef, Söderberg & Partners
Maila Rasmus
Tel: 076- 149 50 05